Съобщения-Общинска администрация

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК:

Допълнение към Заповед №160:

=========================================================================================================

З А П О В Е Д № 149

гр. Годеч, 27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило писмо на директора на ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч” с входящ № 53-00-06/14.02.2017 г., относно извършено залесяване през 2016 г. и извършена почвоподготовка през есента на 2016 г., с цел залесяване през 2017 г. в горски територии – държавна собственост

З А Б Р А Н Я В А М   :

Пашата на селскостопански животни в следните отдели и подотдели горски територии, както следва:

П Р О Т О К О Л

Днес, 23.02.2017 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч, в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП

и

Членове: 1. Емилия Николова-ст. експерт „Екология” в дирекция ТУЕП

                2. Георги Стефанов-ст. екперт „Системен администратор” в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл.37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Вижте пълния текст ТУК

===========================================================================================================

Приложение № 3 към чл.20, ал.3

П Р О Т О К О Л

За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор”

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 136 
гр. Годеч, 17.02.2017 год.

ЗАБРАНЯВАМ

Паленето на гуми, лесно запалими горива и материали и други вредни за околната среда органични вещества.

Вижте пълния текст: ТУК

  =====================================================================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Годеч – община Годеч, Област Софийска, гр. Годеч пл. „Свобода” №1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 116/06.02.2017 г. на Кмета на община Годеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Общинска администрация Годеч.

                                 1. Минимални специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

                -образователно – квалификационна степен – магистър

                - професионален опит 2 години

                -или ІV младши ранг;                    

                -специалност, по която е придобито образованието - икономика;