ЗАПОВЕД № РД - 45 от 20.01.2022 г. -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

З А П О В Е Д № РД - 45
гр. Годеч 20.01.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 25 от Протокол № 2/25.02.2021 г. на Общински съвет – Годеч

I.    Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижими имоти–публична общинска собственост, представляващи помещения № 201; №204; №205 и № 207, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м, находящи се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване
3. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./ без включен ДДС
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 28.02.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 28.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  01.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч ¬– гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
• 10.30 часа – за  помещение № 201;
• 11.00 часа – за помещение № 204;
• 11.30 часа – за помещение № 205;
• 12.00 часа – за помещение № 207
II.    Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска собственост, описани в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата  заповед,  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
     Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.
     Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==============================================

ЗАПОВЕД № РД - 44 от 20.01.2022 г. -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

З А П О В Е Д № РД - 44
гр. Годеч 20.01.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост , чл. 17, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 136 от Протокол №12/16.12.2021 г. на Общински съвет – Годеч,

I.    Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижими имоти–публична общинска собственост, представляващи помещения № 103; №104; №105, № 106, № 107, № 108 и № 109, всяко едно с  площ от 17.16 кв. м, находящи се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за всеки един от имотите – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 01.03.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 01.03.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на  помещенията, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На  02.03.2022 г., в малката заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч -  гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, в следните часове:
•  13.30 часа – за  помещение № 103;
•  13.45 часа – за помещение № 104 ;
•  14.00 часа – за помещение № 105;
•  14.15 часа  – за помещение № 106;
•  15.00 часа  – за помещение № 107;
•  15.15 часа  – за помещение № 108;
•  15.30 часа  – за помещение № 109

II.    Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска собственост, описани в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата  заповед,  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
         Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.
        Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.                        

РАДОСЛАВ АСЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================================

Заповеди за сключване договор със спечелилите участници в Публичен търг с тайно наддаване, проведен на 05.01.2022г., за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, за собственици на пасищни селскостопански животни

Заповед АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД
Заповед Алекс Ташев
Заповед Александър Пламенов Консулов
Заповед Алекси Симеонов Спасов
Заповед Асен Василев Асенов
Заповед Бисер Кръстанчов
Заповед Борис Николов Борисов
Заповед Валери Милушев
Заповед Вера Бояджиева
Заповед Георги Александров

Заповед ГОДЕЧ АГРО ЕООД
Заповед Гроздан Величков Борисов
Заповед Даниела Стоянова Владимирова
Заповед Димитър Рангелов
Заповед ЕКОЛ СИСТЕМС ООД
Заповед Емил Ташев
Заповед Емил Тодоров Димитров
Заповед КЛЕВЪР БИЗНЕС ЕООД
Заповед Лиляна Василева Георгиева
Заповед Надежда Стефанова Павлова

Заповед Нели Николаева
Заповед Николай Златев Иванов
Заповед Николай Янузов
Заповед Петър Благоев Златков
Заповед Христо Бояджиев

======================================

ПРОТОКОЛ от проведен на 05.01.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л
на комисия на основание чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

      Днес, 05.01.2022 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед № 533/03.12.2021 г. на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № 3/05.01.2022 в състав:
Председател:  
Ина Ламбева – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № 1/04.01.2022 г.
и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова -  ст. експерт в дирекция СДОКМДТ
3. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
4. Милена Димитрова – специалист дирекция СДОКМДТ
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
... ... ...

Вижте Протокола ТУК:
=================================

Заповед за откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - помещение № 8 с площ от 20.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 по действащия план на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-08
гр. Годеч 11.01.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 8 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 12.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник - кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=============================================

Заповед а откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - помещение № 6 с площ от 20.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 по действащия план на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-07
гр. Годеч 11.01.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 6 с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 60.00 лв. /шестдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 15.02.2022 г.
 8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 15.02.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване: 16.02.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява г-жа Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===================================================

О Б Я В А - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на двуетажна сграда – детско заведение, със застроена площ от 470 кв.м., находяща се в УПИ II кв. 89 от ПУП на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № 557/23.12.2021 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А М:
 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот¬ - частна общинска собственост представляващ,  двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,  със застроена площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., построена през 1963 г., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч, за срок от 2 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 150.00 лв. /сто и петдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 28.01.2022г. от 11.00 часа в заседателна зала, на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч –  пл. „Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=========================================

З А П О В Е Д № 558 - относно продажба на недвижим имот, УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № 558
гр. Годеч, 29.12.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 97, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с издадени от мен  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Заповед № 540/10.12.2021 г.; Протокол  от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г. и заявление с вх. № 69-00-326/14.12.2021 г. от Румен Руменов Георгиев – Управител на „Румакс М” ЕООД
Н А Р Е Ж Д А М:
           I.  Обявявам „РУМАКС 63” ЕООД  с ЕИК *********** със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област  Софийска,  ул*************, представлявано от Румен Георгиев Станоев в качеството му на управител, за спечелил служебно търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувач/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 73 500 /седемдесет и три хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.
2. Купувачът да внесе сума в размер на 88 200 /осемдесет и осем хиляди и двеста лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 1911.00 /хиляда деветстотин и единадесет лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
          ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 
          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга
          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================

 Заповед № 557/23.12.2021 г. Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост -   двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение

 Заповед № 557/23.12.2021 г.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост -   двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,   със застроена площ от 470 кв.м., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч.

Вижте Заповед № 557/23.12.2021 ТУК

ОБЯВА - съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В изпълнение на Заповед № 533/03.12.2021 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.   на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

 

Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2021 г.

/стопанската 2021/2022 година/

Вижте заповед №533 - ТУК:
=====================================

З А П О В Е Д № 541 гр. Годеч, 10.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82, от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 73/29.07.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя Заповед № 424/26.10.2021 г. и Протокол от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I. Определям Виктор Младенов Чолаков с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, ж.к. „Хаджи Димитър” *****************, за спечелил търга за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ представляващ УПИ XIV-общ. в кв. 25 по действащия регулационен план на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, с площ от 750 кв.м, при граници и съседи на имота по актуална скица: край на регулация, улица от две страни, УПИ /парцел/ XIII-общ.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице (купувачът) да се извърши по цена достигната на търга в размер на 11 500 /единадесет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 5600 в „Уникредит Булбанк” АД.

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота в размер на 299.00 /двеста деветдесет и девет лева/ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5.  Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

          ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати  на участника  спечелил търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 540 гр. Годеч, 10.12.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 540

гр. Годеч, 10.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Протокол  от 08.12.2021 г., отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I.  Определям РУМАКС М” ЕООД  с  ЕИК ********** , със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, ул. *********, представлявано от Румен Руменов Георгиев в качеството му на управител, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 89 500 /осемдесет и девет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 107 400 /сто и седем хиляди и четиристотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 2327.00 /две хиляди триста двадесет и седем лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 533 - откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с НТП пасища, мери и ливади за срок от 1 година

З А П О В Е Д № 533
гр. Годеч 03.12.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения №105 и №106 от Протокол №9/30.09.2021 г. и Решение № 122 от Протокол №11/30.11.2021 г.  на Общински съвет – Годеч и във връзка с докладна вх. №93-00-259/03.12.2021 г.

О Т К Р И В А М

I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2021 г. /стопанската 2021/2022 година/
1. Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост: -- ВИЖТЕ ТУК --
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Началната тръжна цена е съгласно Решение 106/30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/  лева на декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. / един лев и нула стотинки/.
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 04.01.2022 г.
6. Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 17.12.2021 г. до 04.01.2022 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 17.12.2021 г. до 16,30 ч. на 04.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: 05.01.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
11. В търга не се включват поземлени имоти частна собственост, отразена в АГКК, поземлени имоти, които са с частично свободни площи /ненаети идеални части от наети имоти/ и такива, за които към момента на издаване на заповедта не са установени идентификатора и площта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.
III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
           Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/

Вижте заповед №533 - ТУК:
=====================================

Заповеди №№512, 513 и 515 - сключване на договори за наем на земеделски имоти - частна общинска собственост

Заповед 512 Лиляна Василева - Вижте ТУК:
Заповед 513  Христо Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 515 Цветан Владимиров - Вижте ТУК:

============================================

Заповеди №456 до №495 и №505 - сключване на договори за наем на земеделски имоти - частна общинска собственост

Заповед 456 Тодор Стоименов - Вижте ТУК:
Заповед 457 Николай Ивайлов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 458 Димитър Николов Иванов - Вижте ТУК:
Заповед 459  ГОДЕЧ АГРО - Вижте ТУК:
Заповед 460 Бойко Иванов Станимиров - Вижте ТУК:
Заповед 461 Радослав Николов Борисов - Вижте ТУК:
Заповед 462 АДЕО 17 - Вижте ТУК:
Заповед 463 Светослав Петров Григоров - Вижте ТУК:
Заповед 464 Александър Пламенов Консулов - Вижте ТУК:
Заповед 465 ЕТ Ардис - Вижте ТУК:
Заповед 466 Асен Василев - Вижте ТУК:
Заповед 467 Антоанета Любомирова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 468 Детелина Ванчова - Вижте ТУК:
Заповед 469 Нели Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 470 Мелинда Димитрова Николаева - Вижте ТУК:
Заповед 471 Георги Богомилов - Вижте ТУК:
Заповед 472 Бисер Кръстанчов Симеонов - Вижте ТУК:
Заповед 473 Христо Стоянов Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 474 Огнемира Огнянова Василева - Вижте ТУК:
Заповед 475 Надежда Георгиева - Вижте ТУК:
Заповед 476 Пенка Петрова Иванова - Вижте ТУК:
Заповед 477 Кристина Красимирова Станимирова - Вижте ТУК:
Заповед 478 Емил Радославов Станев - Вижте ТУК:
Заповед 479 Цвета Николова Колева - Вижте ТУК:
Заповед 480 Антоний Найденов Атанасов - Вижте ТУК:
Заповед 481 Христиан Христов Бояджиев - Вижте ТУК:
Заповед 482 Бетина Людмилова Боянова - Вижте ТУК:
Заповед 483 Илияна Петрова Кирилова - Вижте ТУК:
Заповед 484 Кристиан Ивайлов Петров - Вижте ТУК:
Заповед 485 Мериян Николаева Цветкова - Вижте ТУК:
Заповед 486 Румен Георгиев Станоев - Вижте ТУК:
Заповед 487 БОКОМ.doc - Вижте ТУК:
Заповед 488 Лъчезар Людмилов Лазаров - Вижте ТУК:
Заповед 489 Севдалина Симеонова Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 490 АРАКС 55 - Вижте ТУК:
Заповед 491 ЕС ЕН АЙ - Вижте ТУК:
Заповед 492 Галина Мирославова Владимирова- Вижте ТУК:
Заповед 493 Симеон Иванов Владимиров- Вижте ТУК:
Заповед 494 Таня Георгиева Владимирова - Вижте ТУК:
Заповед 495 Георги Петров Вацов - Вижте ТУК:
Заповед 505 Огнемира Огнянова Василева- Вижте ТУК:
==============================

З А П О В Е Д И №498 и №499 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №498/18.11.2021 -- прекратяване на Договори №5222/14.08.2020, №5161/15.08.2019  и №5050/27.08.2018 -- наемател В.А.Иванов
Заповед №499/18.11.2021 -- прекратяване на Договор №5075/17.09.2018  -- наемател К.Ц.Георгиева

========================================================

ПРОТОКОЛ от търг с явно наддаване между класираните участници предложили еднакви цени на тайния търг от 02.11.2021 г

П Р О Т О К О Л

         Днес, 15.11.2021 г. в 11.00 часа на основание чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед №453 от 15.11.2021 г., комисия в състав:

Председател:
Ина Ламбева – юрист  и
Членове:
1. Иванела Николова- финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова- ст. експерт в дирекция СДОКМДТ

проведе търг с явно наддаване между класираните участници от проведения търг на 02.11.2021 г.,  предложили еднакви най-високи цени за долуописаните осем имота:

Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК:
============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -- насрочване на търг с явно наддаване между участниците, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, за осем имота от проведения на 02.11.2021 г. публичен търг с тайно наддаване

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
         Във връзка с проведения на 02.11.2021 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и протокола на комисията, се насрочва на 15.11.2021 г. от 11,00 чasa. в малката заседателна зала в сградата на Община Годеч търг с явно наддаване между участниците за долуописаните осем имота, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, както следва:

  07020.3.91   --  БУКОРОВЦИ - Др. вид. з. земя - СЕЛИЩЕ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 134,95 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 134,95 лв.

  07020.4.82   --  БУКОРОВЦИ - Из.орна земя - ГОВНАРИНА
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 656,31 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 656,31 лв.

  07020.16.11   --  БУКОРОВЦИ - Нива  - ВЕЙНИЦИ
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 115,99 лв.
1-во равно: Бетина Людмилова Боянова - крайна цена за имота 115,99 лв.

 12320.15.6   --  ВРЪДЛОВЦИ  -- Нива  - ОРНИЧЕ 
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 40,76 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 40,76 лв.

  15309.42.2   -- ГОДЕЧ  - Гora и хр. в зем. земи - ГЛ. ПОЛЕ ХМЕЛ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 845,98 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 845,98 лв.

49334.7.96  - МУРГАШ  -   Нива   -  ДУБРАВА
1-во равно: Румен Георгиев Станоев - крайна цена за имота 41,50 лв.
1-во равно: Христиан Христов Бояджиев - крайна цена за имота 41,50 лв.

  68775.13.19   -  СТАНИНЦИ -  Нива  --  БУЧУМЕД
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 229,46 лв.
1-во равно: Кристиан Ивайлов Петров - крайна цена за имота 229,46 лв.

  73417.32.101   -- ТУДЕН  -- Нива   --  ПОПОВ РИД  
1-во равно: Александър Пламенов Консулов - крайна цена за имота 1,75 лв.
1-во равно: ЕТ „Ардис – Александър Сергиев“  - крайна цена за имота 1,75 лв.

       Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга за съответният имот на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, класиран на второ място. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.  
          С публикуването на настоящото съобщение на официалната интернет страница на Община Годеч се счита, че участниците са уведомени за провеждането на насрочения явен търг.
Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
========================================

ПРОТОКОЛ на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

     Днес, 02.11.2021 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № 382/01.10.2021 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  назначената комисия със Заповед № 438/02.11.2021 в състав:
Председател:  
Огнян Ненчев - юрист и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП
3. Ани Аспарухова -  ст. експерт ПКВ в дирекция СДОКМДТ
4. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

     За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:
... ... ...
Вижте Протокола -- ТУК:
======================================

ОБЯВА - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – представляващ УПИ XI-1500, с площ от 1755 кв.м,

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

       В изпълнение на  Решение № 102 от Протокол № 9/30.09.2021 г. на Общински съвет -Годеч и Заповед № 426/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият  с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

1. Начална тръжна цена за имота – 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5 400,00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/    внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без вкл. ДДС. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на    30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 13.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
 гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

===========================================

ОБЯВА - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – УПИ XIV-общ., с площ от 750 кв.м, находящ се в

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на  Решение № 73/29.07.2021 г. на Общински съвет - Годеч и Заповед № 424/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-общ., целият  с площ от 750 кв.м, находящ се в кв. 25 по плана на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, при следните условия:
1. Начална тръжна цена за имота – 11 000.00 лв. /единадесет хиляди лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 1 400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева и нула ст./  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба №  от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 11.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, тел. 0729/222-86

=================================================

ОБЯВА - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – УПИ I-За общежитие, с площ от 3 890 кв.м,

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решениe № 75/29.07.2021 г. на Общински съвет-Годеч и Заповед № 425/26.10.2021 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 67, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ I-За общежитие, целият с площ от 3 890 /три хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м, заедно с построената в имота триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м. и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г., находяща се в кв. 37 по действащия регулационен план на гр. Годеч,
със следните условия:
1. Начална тръжна цена за имота – 401 000,00 /четиристотин и една хиляди/ лева с включен ДДС, съгласно Решение № 75/29.07.2021 г. на Общински съвет – Годеч, формирана както следва:
• 260 600.00 лв. за триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г.  и
• 140 400.00 лв. с вкл. ДДС за 3890 кв.м урегулиран поземлен имот.
2. Стъпка за наддаване – 600,00 лв. /шестстотин лева и нула ст./
3. Депозит за участие в търга – 42 000.00 лв. /четиридесет и две хиляди лева и нула ст./, внесени по банкова сметка на Община Годеч, както следва:
IBAN: BG69UNCR96603372027219
BIC: UNCRBGSF
Банка: UNICREDIT BULBANK

Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
4. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без вкл. ДДС. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 12.00 часа в заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч
гр. Годеч, пл. ”Свобода” 1, тел. 0729/222-86

================================================================

З А П О В Е Д № 432/28102021 -- относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, находящ се в кв. 105 - гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 432
гр. Годеч 28.10. 2021 г.

              На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от  Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, в изпълнение на Решение  № 74 от Протокол № 7/29.07.2021 г. на ОбС - гр. Годеч и Заявление с вх. № 94-Е-66 на 05.10.2021 г. от Ели Милкова Христова и Мирослав Димитров Христов,
Н А Р Е Ж Д А М  :
             I. Община Годеч да продаде недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / II-1226, целият с площ от 846 / осемстотин  четиридесет и шест /кв.м. / без построените в имота сгради / находящ се в кв. 105 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, без търг или конкурс на Ели М**** Х**** с ЕГН *************, от гр. София, община София, ул. ”Я****” № **  и на  Мирослав Д******* Х****** с ЕГН ************** от гр. София, община София, ул. ”Я*****” № **, собственици на законно построената сграда съгласно Нотариални актове: № 92, *********** от 2019 г., вписан на 06.12.2019 г.; № 93, ************** от 2019 г., вписан на 06.12.2019 г.; № 137, ***************** от 2020 г., вписан на 02.06.2020 г.; № 26, ******************* от 2020 г., вписан на 23.07.2020 г.
Имотът е актуван с АЧОС № 2298/18-01-2021г.

1. Продажбата на имота да се извърши по пазарна цена на имота, определена по реда на чл. 41 от ЗОС, приета от Общински съвет –Годеч с Решение № 74 от Протокол № 7/29.07.2021г. възлизаща на 14 550 /четиринадесет хиляди петстотин и петдесет лева/ лв. без вкл. ДДС
2. Купувачът да внесе сума в размер на  17 460 /седемнадесет хиляди четиристотин и шестдесет/ лв. с вкл. ДДС, която да се внесе по банкова сметка на община Годеч с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД.
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота в размер на 378,30 /триста седемдесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 180, 00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Определените по т. I лица в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесат дължимото плащане за сключване на договора.

                ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

              ІІІ. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването и.

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция ТУЕП.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Радослав Асенов
Кмет на Община Годеч
====================================

З А П О В Е Д № 426 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - УПИ XI-1500 от кв. 133, гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 426
гр. Годеч, 26.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 102 от Протокол №9/30.09.2021 г. на Общински съвет – Годеч

I.Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост №2305/20.05.2021 г., представляващ УПИ XI-1500 от кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска, с площ от 1755 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: УПИ I-1702, УПИ II-1702, УПИ IX-1836, УПИ X-1835, от две страни улици и УПИ VIII-За ИЖС
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 45 000 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 5 400,00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга:  на 01.12.2021 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===============================================

З А П О В Е Д № 425 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - УПИ I-За общежитие, площ 3 890 кв.м, заедно с триетажна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м. - гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 425
гр. Годеч, 26.10.2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 75/29.07.2021 г. на Общински съвет – Годеч 
О Т К Р И В А М
I.Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
 1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ I-За общежитие, целият с площ от 3 890 /три хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м, заедно с построената в имота триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м. и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г., находяща се в кв. 37 по действащия регулационен план на гр. Годеч.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 401 000,00 лв. /четиристотин и една хиляди лева и нула ст./ с включен ДДС, съгласно Решение № 75/ 29.07.2021 г. на Общински съвет – Годеч, формирана както следва:
- 260 600.00 лв. за триетажна масивна железобетонна сграда-общежитие със ЗП 750 кв.м и полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, построена през 1964 г.
 и
- 140 400.00 лв. с вкл. ДДС за 3890 кв.м.  урегулиран поземлен имот.
4. Стъпка за наддаване – 600.00 лв. /шестстотин лева и нула ст./
5. Депозит за участие в търга – 42 000.00 лв. /четиридесет и две хиляди лева и нула ст./  внесени по банкова сметка на Община Годеч, както следва:
IBAN: BG69UNCR96603372027219
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: UNICREDIT BULBANK
Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 30.11.2021 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17.00 часа на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа  заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: на 01.12.2021г. от 12.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=======================================

З А П О В Е Д № 424 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - УПИ XIV-общ. в кв. 25, село Мургаш

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 424
гр. Годеч, 26.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 73/29.07.2021 г. на Общински съвет – Годеч

I.Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост №2245/05.05.2020 г., представляващ УПИ XIV-общ. в кв. 25 по действащия регулационен план на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, с площ от 750 кв.м, при граници и съседи на имота по актуална скица: край на регулация, улица от две страни, УПИ /парцел/ XIII-общ.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имота – 11 000.00 лв. /единадесет хиляди лева/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 1 400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева/  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 30.11.2021 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17.00 часа на 30.11.2021 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17.00 часа на 30.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: на 01.12.2021 г.  от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=========================================

З А П О В Е Д И № 410 до №413 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №410 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №2922/31.08.2017 -- наемател Ц.А.Велкова
Заповед №411 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5215/21.07.2020  -- наемател Ц.А.Велкова
Заповед №412 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5210/29.07.2020  -- наемател П.Т.Гацев
Заповед №413 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5070/05.09.2018  -- наемател П.Т.Гацев
============================================

З А П О В Е Д И № 401 до №406 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №401 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №2956/03.10.2017 -- наемател А.С.Ташева
Заповед №402 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5052/28.08.2018  -- наемател Б.Б.Николов
Заповед №403 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5142/29.07.2019  -- наемател В.Б.Иванова
Заповед №404 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5145/30.07.2019 -- наемател П.Й.Стоилов
Заповед №405 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №2904/29.08.2017 -- наемател П.Й.Стоилов
Заповед №406 / 19.10.2021 -- прекратяване на Договор №5217/21.07.2020-- наемател П.Й.Стоилов
=======================================

ОБЯВА на Процедура за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

         В изпълнение на Заповед № 382/01.10.2021 година на Надя Велкова Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение с №107/30.09.2021 г.  на Общински съвет – Годеч,
О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А
      Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, съгласно Приложение №1 от Решение №107 от 30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2021 г.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В обявения търг се допускат до участие физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат наетите поземлени имоти в добро земеделско и екологично състояние.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №107/30.09.2021 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната годишна наемна цена се формира като сбор от началната цена на имота /от кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:  /Вижте ТУК/
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 01.11.2021 г.
6. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1, на стойност 20.00 лв. / двадесет лева и нула ст. / без включен ДДС.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 18.10.2021 г. до 01.11.2021 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 18.10.2021 г. до 16,30 ч. на 01.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
9.  Дата, място и час на провеждане на търга: на 02.11.2021 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл.”Свобода” №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта,  се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

         За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция ТУЕП.

Изтеглете Обявата -- ТУК:
=========================================================

 

З А П О В Е Д № 382 - откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 382
гр. Годеч  01.10.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 107/30.09.2021 г. на Общински съвет – Годеч
О Т К Р И В А М
       I. Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи
за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2021 г.
1. Описание на имотите предмет на търга: имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, съгласно Приложение №1 от Решение № 107 от 30.09.2021 г. на Общински съвет-Годеч, както следва:    ВИЖТЕ ТУК:
 2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна цена за имотите – 15,00 лв. /декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. / един лев и нула стотинки/.
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 01.11.2021 г.
6. Тръжната документация се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1, на стойност 20.00 лв. / двадесет лева и нула ст. / без включен ДДС.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 18.10.2021 г. до 01.11.2021 г. вкл.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 18.10.2021 г. до 16,30 ч. на 01.11.2021 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на терен до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.  Дата, място и час на провеждане на търга: 02.11.2021 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл.”Свобода” №1.
      II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.
     III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

       Контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.
       Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

НАДЯ СОТИРОВА    /П/
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
-----------------------------------------------------------------------------

Заповед №382 - изтеглете от ТУК:
Приложение №1 - изтеглете от ТУК:
===========================================================

З А П О В Е Д № 372 -- Прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2885 от 25.08.2017 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 372
гр. Годеч, 23.09.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2885 от 25.08.2017 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка с предизвестие за прекратяване на договор за наем от наемателя г-н Емил Николов Миланов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Е-91 от 25.08.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.    Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 2885 от 25.08.2017 г., сключен между Община Годеч и г-н Емил Николов Миланов, считано от 01.10.2021 г.
II.   Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договорите посочени в т. I от настоящата заповед в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от нея на наемателя.
III.  Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.  Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
=========================================

З А П О В Е Д № 371 -- Прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5255 от 07.12.2020 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 371
гр. Годеч, 23.09.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5255 от 07.12.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка с предизвестие от наемателя г-н Георги Петров Вацов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх.  № 94-Г-77 от 31.08.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.     Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5255 от 07.12.2020 г., сключен между Община Годеч и г-н Георги Петров Вацов, считано от 01.10.2021 г.
II.    Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
III.   Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.   Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
=====================================

З А П О В Е Д № 370 -- Прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5254 от 04.12.2020 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 370
гр. Годеч, 23.09.2021 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5254 от 04.12.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка с предизвестие от наемателя г-жа Мартина Тодорова Трайкова, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-М-169 от 31.08.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.            Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5254 от 04.12.2020 г., сключен между Община Годеч и г-жа Мартина Тодорова Трайкова, считано от 01.10.2021 г.
II.           Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
III.          Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.          Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
==========================================

З А П О В Е Д № 369 -- Прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5231 от 11.08.2020 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 369
гр. Годеч, 23.09.2021 г.

           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5231 от 11.08.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление от наемателя г-н Емилиян Иванов Ерменков, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Е-102 от 14.09.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.          Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5231 от 11.08.2020 г., сключен между Община Годеч и г-н Емилиян Иванов Ерменков, считано от 01.10.2021 г.
II.         Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
III.         Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.          Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
==================================

ЗАПОВЕД № 359 за прекратяване действието на договор № 5216 от 21.07.2020 г.за отдаване под наем на земеделска земя

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 359
гр. Годеч, 14.09.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5216 от 21.07.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление от наемателя г-н Тони Момчилов Влайков, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Т-61 от 18.08.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.    Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5216 от 21.07.2020 г., сключен между Община Годеч и г-н Тони Момчилов Влайков, считано от 01.10.2021 г.
II.    Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
III.   Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.     Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
======================================

ЗАПОВЕД № 358 за прекратяване действието на договори № 2923 от 31.08.2017 г. и № 5214 от 21.07.2020 г. за отдаване под наем на земеделска земя

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 З А П О В Е Д  № 358
гр. Годеч, 14.09.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, точка 6.2. б) от договори за отдаване под наем на земеделска земя № 2923 от 31.08.2017 г. и № 5214 от 21.07.2020 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и във връзка със заявление от наемателя г-н Росен Найденов Атанасов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Р-96 от 16.08.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
I.    Прекратявам предсрочно действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя: № 2923 от 31.08.2017 г. и № 5214 от 21.07.2020 г.,  сключени между Община Годеч и г-н Росен Найденов Атанасов, считано от 01.10.2021 г.
II.    Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази прекратяването на договорите посочени в т. I от настоящата заповед в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от нея на наемателя.
III.    Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.     Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
=========================================

Подкатегории