Съобщения-Общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.3 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 26.04.2012г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Община Годеч уведомява всички граждани, че на 27.01.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г

Радослав Асенов

Кмет на Община Годеч

изтеглете от ТУК
ПРОЕКТ за "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Годеч през 2017 г."

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 542 
гр. Годеч, 28.10.2016 год.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет – Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

О П Р Е Д Е Л Я М: 
Границите на районите, в които през 2017 година ще се извършват следните видове услуги – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо – Костинброд и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Вижте пълния текст:

 

Дирекция "Бюро по труда" - Своге

Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, през месец октомври 2016 г.
както следва:

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

относно водовземане от повърхностенводен обект - река Гинска, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности - водоснабдяване на рибарници в землището на село Гинци

Вижте пълния текст:

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА ПЕРИОД 2016-2019 г.

 

Предложение до Об. Съвет Относно: Приемане на нова Програма за развитие на туризма на територията на община Годеч

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЦЕЛИ

III. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ, ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

1. Туристически ресурси