Съобщения-Общинска администрация

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект

на Общ устройствен план на Община Годеч и ЕО към него

На основание чл.127, ал.1 и 2 от Закона за устройство но територията и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 10.05.2017г. – 09.06.2017 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Годеч и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Информация за възложителя:

Възложител на Общ устройствен план и на Екологичната оценка към него е Община Годеч с адрес: п.к. 2240, гр. Годеч, пл.Свобода №1, тел. 0729/2-23-00, факс 0729/2-35-13, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
представлявана от Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч;
Лица за контакти : Емилия Николова, Илиана Григорова

Вижте пълния текст ТУК.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Общ Устройствен План
2. Екологична Оценка
3. Оценка Степента на Въздействие

ПРОВЕДЕНО Публично обществено обсъждане - 21.06.2017г.
1. Документи с промяна след обсъждането

==================================================================================

В Н И М А Н И Е !!!

     На 28.04.2017 година, ще се извърши пролетна дезакаризация на тревните площи, както следва:

  • Ø Централен градски парк и междублоково пространство;
  • Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров”;
  • Ø НУ ,,Христо Ботев”;
  • Ø ДГ ,,Юрий Гагарин”.

     Карантинен срок - 24 часа.

     Препарат, с който са обработени тревните площи:
,,Ротрин 200”.

   Антидот: Атропин

=================================================================================================

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/
за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.

ЗАПОВЕД №247 за отдаване под наем

====================================================================

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 дка

ЗАПОВЕД №243 за отдаване под наем

================================================================================

З А П О В Е Д

№ 233

гр. Годеч, 12.04.2017 г.

Радослав Василев Асенов – кмет на Община Годеч, след като се запознах с документацията, съдържаща се в досие на имот по скица с № К03129/15.03.2017 г. издадена от Общинска служба ,,Земеделие” – гр. Годеч намирам, че са налице законови изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост

П Р О Г Р А М А

ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ГОДЕЧ ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Настоящата програма е изготвена въз основа на извършен петгодишен подробен анализ на състоянието на училищната мрежа в Община Годеч, съгласно Заповед № 113 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Годеч. Същата е разработена в съответствие с целите на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

Вижте пълния текст ТУК

========================================================================================================