Съобщения-Общинска администрация

Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд

2017 - 2020 г.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви за публикуване

Публикувано на 27.02.2017

===================================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото честване на Седмицата на гората – 2017 г. с мото: Гората е живот, Регионална дирекция по горите – София и нейните изнесени структури по общини инициират ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който ще се проведе на 04.04.2017 г. /вторник/ от 10:00 до 16:00 часа на посочените адреси:

  1. гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 2 и 3 /Централно управление/;

  2. гр. София, ул. ,,Антим I” № 17, ет. 1;

  3. гр. Самоков, ул. ,,Цар Освободител” № 56;

  4. гр. Костенец, ,,Вили Костенец” сградата на ДГС Костенец, ет. 2;

  5. гр. Ботевград, бул. Цар Освободител № 26;

  6. гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 85, ет. 1;

  7. гр. Своге, ул. Звънче № 2, ет. 1.

Гражданите ще могат да се запознаят с обществено значими проблеми в горския сектор и дейностите по контрол в горските територии в териториалния обхват на РДГ София и да получат методическа помощ по въпроси, свързани с управлението, стопанисването и опазването на собствените им имоти в горите.

=========================================================================================================

Заявление за попълване /ОБРАЗЕЦ/

 

Важна информация за майките или осиновителките за всяко родено/осиновено дете през 2017 година

Община Годеч отпуска еднократна помощ в размер на 500 лв. за всяко родено/осиновено дете на майката или осиновителката, до трето по ред включително за 2017 година.

Одобрени образци на заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

============================================================

З А П О В Е Д № 161/01.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 23.02.2017 г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изменям едностранно долуописания договор за наем на пасища, мери и ливади, сключен между Община Годеч и наемателя Христо Борисов Димитров.

Вижте пълния текст ТУК:

======================================================================================================

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК:

Допълнение към Заповед №160:

=========================================================================================================