Съобщения

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. май

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Ззаповед №368 от 11.05.2017 - относно забрана за ползване на водоеми

З А П О В Е Д

№ 368

гр. Годеч, 11.05.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Постановление № 182 от 24.07.1996 г. /ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г./, Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане /ДВ, бр.25 от 08.03.2002 г./, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч, във връзка с писмо с изх. № 92.00-36/21.04.2017 г. на Областна администрация на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам ползването на реки, напоителни канали, водоеми и други водни обекти на територията на Община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел през настоящия плувен сезон 2017 г.

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Годеч и Екологична Оценка към него

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект

на Общ устройствен план на Община Годеч и ЕО към него

На основание чл.127, ал.1 и 2 от Закона за устройство но територията и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 10.05.2017г. – 09.06.2017 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Годеч и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Информация за възложителя:

Възложител на Общ устройствен план и на Екологичната оценка към него е Община Годеч с адрес: п.к. 2240, гр. Годеч, пл.Свобода №1, тел. 0729/2-23-00, факс 0729/2-35-13, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
представлявана от Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч;
Лица за контакти : Емилия Николова, Илиана Григорова

Вижте пълния текст ТУК.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Общ Устройствен План
2. Екологична Оценка
3. Оценка Степента на Въздействие

ПРОВЕДЕНО Публично обществено обсъждане - 21.06.2017г.
1. Документи с промяна след обсъждането

==================================================================================

Пролетна дезакаризация на тревните площи

В Н И М А Н И Е !!!

     На 28.04.2017 година, ще се извърши пролетна дезакаризация на тревните площи, както следва:

  • Ø Централен градски парк и междублоково пространство;
  • Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров”;
  • Ø НУ ,,Христо Ботев”;
  • Ø ДГ ,,Юрий Гагарин”.

     Карантинен срок - 24 часа.

     Препарат, с който са обработени тревните площи:
,,Ротрин 200”.

   Антидот: Атропин

=================================================================================================

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №8 от 31.01.2017

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК

Проект за ИЗМЕНЕНИЯ - Вижте ТУК

=====================================================================================================

Подкатегории