Съобщения

Предложение за изменение и допълнение на Наредба 8 от 31.01.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

           Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №459/18.04.2017 г. по Адм.дело №335/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс», против разпоредбата на чл.4, ал.4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Наредбата е приета с Решение № 6 по Протокол № 1 от 31.01.2017 г.

Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви - Вижте ТУК

==================================================================================================

 

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/
за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.

ЗАПОВЕД №247 за отдаване под наем

====================================================================

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 дка

РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 дка

ЗАПОВЕД №243 за отдаване под наем

================================================================================

З А П О В Е Д № 233 - относно изземване на общински поземлен имот № 004682 с площ – 1.067 дка., с начин на трайно ползване – естествена ливада, намиращ се в местност ,,Гръстелник” в землището на град Годеч

З А П О В Е Д

№ 233

гр. Годеч, 12.04.2017 г.

Радослав Василев Асенов – кмет на Община Годеч, след като се запознах с документацията, съдържаща се в досие на имот по скица с № К03129/15.03.2017 г. издадена от Общинска служба ,,Земеделие” – гр. Годеч намирам, че са налице законови изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост

Обсъждане на "Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Годеч" от учебната 2017/2018 година

П Р О Г Р А М А

ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ГОДЕЧ ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Настоящата програма е изготвена въз основа на извършен петгодишен подробен анализ на състоянието на училищната мрежа в Община Годеч, съгласно Заповед № 113 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Годеч. Същата е разработена в съответствие с целите на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

Вижте пълния текст ТУК

========================================================================================================

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. април

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.04.2017 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Подкатегории