Съобщения

           На 18.06.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. до 14:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе изнесена приемна в гр. Годеч (пл. „Свобода“ 1). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи за кандидатстване процедури по програмите, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Вижте ТУК:

==================================================================

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от г-н Борислав Кирилов Борисов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

1. На 31 май 2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 30 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Кавасилица”, в масиви № 17, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

2. На 01.06.2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 70 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Гладно поле”, в масиви № 36, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

Вижте ТУК:

================================================================

Заповед № 195 от 09.05.2018 г.

 Забрана за ползване на реки и водни обекти, на територията на община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове.

Вижте ТУК:

==============================================================================

Андрей Кънчов Евтимов съобщава, че има инвестиционно предложение

Вижте ТУК:

======================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.05.2018 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 75/18.05.2018г. (08-00-497/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 76/18.05.2018г. (08-00-498/18.05.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/15.05.2018г. (08-00-495/15.05.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Заместник-кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                     ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 77/18.05.2018г. (08-00-499/18.05.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 30 по Протокол № 3 от 30.03.3018г. за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

                  Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/18.05.2018 г. (08-00-500/18.05.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на поцинковани кофи за смет тип „Мева”.

   Вносител: Кмета на община Годеч 
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 74/17.05.2018г. от д-р Станка Александрова относно: Отчет за изпълнение на бюджета на „Медицински център – Годеч”ЕООД за 2017 година.

Вносител: Управителя на МЦ
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 

  1. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
     

                                                     Председател на ОбС – Годеч
                                                     Мария Владимирова  

18.05.2018 г.

АКСАКАЛ-ИПС ООД,чрез своя управител, съобщава, че има инвестиционно предложение

Вижте ТУК:

======================================================

Подкатегории