Съобщения-Общинска администрация

З А П О В Е Д  № 445 
  гр. Годеч, 30.10.2019 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч
О П Р Е Д Е Л Я М:
      Границите на районите, в които през 2020 г. ще се извършват услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо – Костинброд и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:  ...

Вижте ТУК:
==============================

До заинтересованите лица и общественост --  Вижте ТУК:

====================================================

П О К А Н А 

    За поредна година Община Годеч се включва в кампанията ,,Да Изчистим България Заедно”
На 14 септември 2019 г. всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата чрез почистване на обществени места, както и в районите на местоживеене.
    Координатор: Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051

Вижте ТУК:

=================================

УВЕДОМЛЕНИЕ
До всички собственици на свине, приложили доброволно
 мярката  клане на свине в 20 километровата санитарна зона, обхващаща землищата на град Годеч, село Шума, село Туден, село Каленовци и село Мургаш

    26 август 2019 година е срокът за подаване на заявление за подпомагане на стопаните в размер на 300 лева за предприети мерки за почистване и дезинфекция на мястото за отглеждане на прасетата в личните стопанства, във връзка с извършено доброволно клане на прасета.
   Заявленията и Констативните протоколи за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция относно болестта Африканска чума по свинете, се подават в кметствата по местонахождение на личното стопанство, както следва:
- за град Годеч – в деловодството на Община Годеч
- за село Шума – в кметството на село Шума
- за село Туден – в кметството на село Туден.

  Образци на заявленията и Констативните протоколи се получават и подават на място в деловодството на Община Годеч и в кметствата.

Примерни дезинфектанти подходящи за използване при АЧС, форма и примерна концентрация, време за експозиция:
 1. Сапун и детергенти 10 мин. Използван се предимно за почистване и деконтаминация
2а. Натриев хипохлорид Течност, разрежда се до получаване на 2-3% наличен хлор Да се остави да действа 10-30 мин. Препоръчва се да се използва за оборудване и сгради. Не е подходящ за органични материали
2б. Калциев хипохлорид Твърд или прах; разтвор до 2-3% наличен хлор (20 г/л прах, 30 г/л твърд) Да се остави да действа 10-30 мин.
2г. Virocid 0,5 – 2% в зависимост от начина на употреба Да се остави да действа 15-30 мин.
2д. Санифорт 0,5 – 2% в зависимост от Да се остави да действа 10-30 мин.
3а. Натриева основа (сода каустик NaOH) 2% (20 g/l) Да се остави да действа 10 мин.
3б. Натриев бикарбонат (Na2 CO3) 4% (40 г/л- прах). Да се остави да действа 10 мин.
 4. Амониеви соли Течност, разреждане до получаване на краен разтвор с концентрация 4% Да се остави да действа 10-30 мин. Препоръчителен да се използва за сгради, стени, подове, оборудване и превозни средства.
Образци на документи

========================================================================

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

    Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Община Годеч кани политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Годеч.
 Консултациите ще се проведат на 19.08.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
  Съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в)  пълномощно от лицата, представляващи съответната партията или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).
 Изискванията към членовете на Общинската избирателна комисия, които следва да  спазвате в предложенията си за съставите на ОИК, са подробно изложени в Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.
Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

 Приложения:  --  ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК:  --
1. Примерен образец за предложение за състав на ОИК;
2. Декларация -  Приложение № 1 към Решение 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК;
3. Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК


С уважение,   /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изготвил:  /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч