Съобщения-Общинска администрация

ПОКАНА -- I-ви Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие" - 23 юни 2023 г. град Годеч

П О К А Н А

      Община Годеч организира I-ви Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие“. Фестивалът има за цел да популяризира духовното и културно наследство на българския фолклор и традиции, който ще се проведе на 23 юни 2023 г. в град Годеч, община Годеч.
     Желаещите да се включат във фестивала, могат да попълнят и изпратят заявка за участие в срок до 11 юни 2023 г. по един от следните начини - пощенски адрес: 2240, град Годеч, пл. „Свобода“ № 1, дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“, Община Годеч или по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вижте тук --  Статут на фестивала
Вижте тук --  Регламент за участие
Изтеглете и попълнете  -- Заявка за участие

=================================================

Съобщение -- дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи -- 05052023

В Н И М А Н И Е !!!

        Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 05 май 2023 г. – петък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до хранителния магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до управлението на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка и стрийт фитнес в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се до кметството на с. Шума.

Карантинен срок: 24 часа.

Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.

===============================================================

Допълнителен списък към Процедурата за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади, при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Препис:

РЕШЕНИЕ № 48

      На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0;въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1.     Общински съвет-Годеч определя допълнителен списък на пасища, мери и ливади, предназначени за индивидуално ползване с размер, категория и местоположение на имотите, съгласно Приложение №1.
2.     Допълнителният списък по т. 1 от настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Председател на ОбС:
         Мария Владимирова

----------------------------------

Вижте ТУК  --  Приложение №1.

===================================================================

ЗАПОВЕД № РД-151 -- относно временна забрана за преминаване през мост /тръбен водосток/, намиращ се на път Годеч – Върбница

З А П О В Е Д  № РД-151
Гр. Годеч, 18.04.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор  № Д-30/11.04.2023 г. между Община Годеч и „ЩРАБАГ” ЕАД с предмет: „Текущ ремонт на тръбен водосток на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/” и във връзка с превантивни мерки, с цел недопускане на инциденти
Н А Р Е Ж Д А М:
I.  Забранявам преминаването през моста /тръбен водосток/, намиращ се на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/ за времето от 08:00 ч. на 19.04.2023 г. до приключване на строително-монтажните работи на участъка или до отмяна на настоящата заповед.
II.  За обходен маршрут до село Върбница да се използва пътя през село Мургаш /III-813, Годеч-Букоровци/ - Мургаш – Върбница. ...
... ... ...
Вижте заповед № РД-151 -- ТУК:
===============================================

Заповед № КР-26/15.03.2023 год. -- на основание чл.135, ал. 3, от ЗУТ за изменение на действащия план за регулация на село Шума в квартал 12 -- 03042023

Заповед № КР-26
гр. Годеч 15.03.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и §8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Н-25/22.02.2023 г. .  ...
... ... ...
Вижте ТУК:
================================================

Обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ ---изработен е проект за изменение на ПУП на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област, в кв. 7 и 9 -- 31032023

Извадка от Неофициален раздел бр.29 от 31.03.2023 г. на ДВ

430. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област, в кв. 7 и 9, както следва: изменя се регулацията на улица с о.т. № 25, 26, 27, 28, 29 и 32, като се заличават о.т. № 27, 28 и 29 и се създават нови о.т. № 26а, 27а, 28а, 28б и 29а; изменя се регулацията на УПИ IV-18 и V-20, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 18 и 20 в кв. 7; изменя се регулацията на УПИ I-17, XII-17 и XI-16, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 17 и 16 в кв. 9. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

1852
====================================================