Съобщения-Общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Считано от 21.05.2020 г. (четвъртък) обществения превоз на пътници по междуградската автобусна линия Годеч – София на превозвача ЕТ „ДИАС-ИВО СОТИРОВ” ще е със следното маршрутно разписание:

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от АГ „Север”
5 : 45 7 : 30
8 : 15 10 : 00
10 : 00 12 : 00
14 : 00 17 : 00
18 : 10 19 : 30

Маршрутните разписания за селата на територията на община Годеч  остават непроменени.

От общинска администрация – Годеч
==================================================== 

    Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд включва общините: Божурище, Драгоман, Годеч, Своге, Сливница и Костинброд

Протокол №1 -- Вижте ТУК

===============================================

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 01.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
МОТИВИ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
ПРOEKT на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч

==================================================

       Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч
МОТИВИ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

==============================================================

    Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

ВИЖТЕ ОЩЕ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
МОТИВИ за отмяна на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. и приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРOEKT за  Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 27, ал. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53, ал. 3
==========================================================

    Община Годеч набира персонал и потребители за изпълнение на дейностите по проекта.. Съгласно допълнително споразумение по проекта, във връзка с въведеното извънредно положение, до края на годината ще бъдат назначени 10 домашни помощници на 4- часов работен ден. Те ще се грижат за 35 нуждаещи се. В момента по изпълнявания проект работят 3- ма социални работника и 1 медицинска сестра, които обслужват 32 души.

Вижте ТУК:

===================================================