Съобщения-Общинска администрация

   Община Годеч, област Софийска, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на село Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. №9, 10, 12, 13 и 36;
Създава се нова улица с о.т. №8, 154, 153, 152, 151 и 11;
Създава се нова улица с о.т. №150 и 151;
Създава се нова задънена улица с о.т. №152 и 12;
Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59,60 в квартал 3;
Обединяват се квартали с №2 и 3, като се премахва квартал 3;
Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23, и XIV-59,60 в квартал 2;
Образуват се нови УПИ с №XII-24,25, XIII-57,58, XV-13,14,15 и XVI-12 в квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4;
Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.

   Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на община Годеч

========================================

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:  -  Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

2. МОТИВИ ЗА:  -- Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

10.01.2020 година
==============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на чл.4, ал.1, ал.2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

    Община Годеч уведомява всички граждани, че на 28.01.2020г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2020-2023 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2020 г.

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2020 – 2023 г.

27.12.2019 год.
К м е т : Радослав Асенов

========================================

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
    Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
    За всеки предаден електроуред ще получите ваучер на стойност между 2 и 10 лева, в зависимост от вида на електроуреда. Получените ваучери ще могат да се използват в определена търговска верига като отстъпка при закупуване на нови уреди.

Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди, а спечелете от тях.
Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

===================================

З А П О В Е Д № 493
гр. Годеч, 29.11.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и постъпило писмо с вх. № 69-00-329/28.11.2019 година от управителя на „В и К” ЕООД – София и силно намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, поради трайното засушаване и съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
НАРЕЖДАМ:
1. Определям режим на водоснабдяване за село Шума и село Лопушня, както следва:
1.1. За село Шума - вода ще се подава всеки четвъртък и всяка неделя от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
1.2. За село Лопушня - вода ще се подава всеки вторник и всеки петък от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
2. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, лични дворове, градини, миене на улици, площади и моторни превозни средства и други в село Шума и в село Лопушня.
3. Заповедта влиза в сила от 30.11.2019 г.
4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч и кметския наместник на село Шума.
5. Нарушителите на настоящата заповед да се наказват съгласно Наредба № 4/22.05.2008 г. на Общински съвет – Годеч за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.
6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч, кметския наместник на село Шума и началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
7. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, да бъде публикувана на сайта на Община Годеч и поставена на видни места в село Шума и село Лопушня.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2020 г.
   С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2020 г., съгласно Приложение 5 и Приложения№ 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода № 1, или наелектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 

Докладна записка
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/