Съобщения-Общинска администрация

ЗАПОВЕД №309 / 12,08,2019 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Указ №163 от 10,07,2019г. на Президента на Република България ...                                                              

Вижте ТУК:
============================================

Заповед №256 -- Вижте ТУК:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ОТНОСНО: Получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 година на Областния управител на Софийска област, писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите и писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    В двадесет километровата зона на индустриалната свинеферма в село Петърч, е необходимо да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”. Зоната включва следните населени места от територията на община Годеч: град Годеч, село Шума, село Туден, село Мургаш и село Каленовци, съгласно писмо с изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област.
Срокът за изпълнението на доброволното клане на животни от стопаните им е 02.08.2019 г. След изтичането на гореописания срок ще се пристъпи към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Уведомявамe собствениците на свине от обекти тип „заден двор”, че добитото месо от собствени животни  може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий.
Приложение:
1. Копия от Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област;
2. Копие на писмо с изх. № 91-726/29.07.2019 година от Министъра на земеделието, храните и горите;
3. Копие от писмо изх. № 791/01.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София област
=================================================.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА 

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 24.07.2019 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника. 

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
=========================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

     В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от Антоанета Любомирова Иванов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А: 

В периода от 08 юни 2019 г. до 10 юни 2019 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Торнадо” при доза 200 мл./дка и препарат ,,Корида” при доза 3 гр./дка.

  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 23 с площ 130 дка в местност ,,Смиловица”, в землището на гр. Годеч.
  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 24 с площ 100 дка в местност ,,Смиловица”, в землището на гр. Годеч.
  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 30 с площ 40 дка в местност ,,Пепелница”, в землището на гр. Годеч.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.