Съобщения-Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 128 - на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Вижте ТУК:

==================================================

З А П О В Е Д  № 125
Гр. Годеч, 16.04.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор  № 26/24.02.2020 г. между Община Годеч и „Пътстрой – 92” АД за изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II-ул. „Зли дол “ от о.т. 71 до о.т. 81”:
Н А Р Е Ж Д А М:
     I.    Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Зли дол” от осова точка 75 /от площад „Голяма чешма”/ до осова точка 77 /кръстовището на ул. „Зли дол” и ул. „Явор”/, съгласно действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277/24.07.1984 г. за времето от 16.04.2020 год.  до приключване на строително-ремонтните дейности по обекта или отмяна на Заповедта.
    II.    За обходни маршрути да се използват  ул. „Нишава” и ул. „Явор”.
    III.   Настоящата Заповед не се отнася за моторни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обекта, автомобили на МВР, „Спешна медицинска помощ” и „Гражданска защита”.
   IV.   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Годеч за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ      /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

  Извадка от  Неофициален раздел, бр.29 от 27.03.2020г. на ДВ    

      Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 26 от протокол № 2 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. № 9, 10, 12, 13 и 36. Създава се нова улица с о.т. № 8, 154, 153, 152, 151 и 11. Създава се нова улица с о.т. № 150 и 151. Създава се нова задънена улица с о.т. № 152 и 12. Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59, 60 в квартал 3. Обединяват се квартали с № 2 и 3, като се премахва квартал 3. Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23 и XIV-59, 60 в квартал 2. Образуват се нови УПИ с № XII-24, 25, XIII-57, 58, XV-13, 14, 15 и XVI-12 в квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4. Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.
       Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината.
       На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.

===================================================================================

    През 2020 година стартира национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.
Тя е насочена към хора, които са:
 с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване и не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в РБългария (нямат решение на ТЕЛК).
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
 са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението;
 живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
За да могат да бъдат включени в Програмата, хората, нуждаещи се от помощ трябва  да отговарят и на следните условия: месечният доход на член от семейството (до 375 лв.за предходен месец), да не са регистрирани като ЕТ или собственици на капитала на търговско дружество, да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, да не са прехвърляли чрез договор за дарение или чрез заплащане през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях, да не са включени в механизма лична помощ, да не ползват целодневно подобни дейности по друга програма.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават заявление-декларация по образец в деловодството на общината от 25.02.2020 г. (краен срок още няма уточнен – до първата половина на м.март).  Броят на включените в програмата ще зависи от отпуснатите финансови средства за 2020 година.
           На одобрените ползватели на услугата ще бъдат назначени домашни помощници (максимум за 4 часа дневно). Домашните помощници могат да бъдат безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда. Работодатели по Програмата са Общинските администрации.
Заявление-Декларация --- изтеглете от  ТУК:

             За повече информация: на място или по телефон на: Дирекция „Бюро по труда” Своге, Дирекция „Социално подпомагане” Своге- Изнесено работно място- Годеч, Общинска администрация – стая 104- Надя Тодорова.
============================================================