Съобщения-Общинска администрация

Заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ - издадена през 02.2023г. -- 29032023

Заповед № КР-24 -- село Бракьовци, квартал 27

=========================================

Заповед № РД-103 -- определяне на пожароопасен период за територията на община Годеч

ЗАПОВЕД  № РД-103
гр. Годеч, 14.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с     чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, Наредба  № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и заповед № ОА-70 от 13.03.2023 г. на г-н Радослав Стойчев, Областен управител на Софийска област
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.03.2023 г. до 30.11.2023 г.
II. Забранявам по време на пожароопасния период  ... ... ...
.... ....
Вижте Заповед № РД-103/14.03.2023  --  ТУК:
================================================

ОБЯВА за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“ -- 15032023

О Б Я В А
за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“

      Община Годеч обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0178 “Грижа в дома в община Годеч“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Вижте Обявата ТУК:

==========================================

Допълнение към Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-40/31.01.2023 г., във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -- 09032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  К Ъ М  П Р О Т О К О Л

на комисия назначена със Заповед № РД-40/31.01.2023 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

     Днес  08.03.2023 година в изпълнение на Заповед № РД-40/31.01.2023 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 
инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
и Членове:
1
. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № № Д-04/05.01.2023 г.
        Изготви настоящия протокол във връзка с постъпили до 08.03.2022г. плащания по задължения към Община Годеч – МДТ от страна на наемателите Алекс Емилов Ташев, Ангел Лефтеров Ангелов, Денимир Стефанов Доцев, Димитър Николов Иванов, Емилия Рангелова Станева и Стаб 1 ЕООД. Същите са покрили задълженията си към Община Годеч, дължими за периода 2021 година и 2022 година, с което наемателите са отговорили на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
       
Любомир Костадинов Йорданов не отговаря на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, тъй като има задължения към Община Годеч – местни данъци и такси и задължения по договори.
        Приложение – справка за изискуеми задължения от 08.03.2023 г.
        Комисията предлага на наемателя Любомир Костадинов Йорданов бъде прекратен договора за наем.

Вижте документа ТУК:
==================================================

Oбявление на основание чл. 42 от наредба за планирането на социалните услуги -- Обществено обсъждане -- 08032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


 ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42 ОТ НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ

       Община Годеч уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет  страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални  услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или  частично от държавния бюджет и Предложение – неразделна част от Анализа. Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30- дневен срок от публикуването на настоящото съобщение, Анализа и  Предложението към него. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Деловодството на  Община Годеч, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1 или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
     Общественото обсъждане ще се проведе на 20.03.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в голямата зала на Общинска администрация- Годеч.
Мотиви:
   Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно  ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се  разработва съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за  планиране на социалните услуги.
   Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез  Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския  съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на  потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от  Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и  демографския профил на населението.Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Националната  карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от  общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за  планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се  финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
   На основание чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и  предложението.  Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от  процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно  ниво. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически  проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Годеч, осигурени човешки  ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.
   Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите   от социални услуги в община Годеч и ще допринесе за планиране на  дейности за подобряване качеството на живот на населението в община  Годеч и е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано  развитие на общината, за периода 2021-2027 г. на социалните услуги на  областно ниво.
Цели
 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:
• Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на  индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които  изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
• Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско  и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния  бюджет;
• Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния  бюджет.
Очаквани резултати:
Планиране потребностите на Община Годеч от социални и интегрирани  здравно- социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива  на територията й.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО тук:
------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Предложение за планиране на социалните услуги
Приложение № 1 към Предложението за планиране
--------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Анализ на потребностите от социални услуги
Приложение № 1 – таблица желаещи
Приложение № 2 – таблица образование
Приложение № 3 – таблица здравеопазване
Приложение № 5 – таблица критерии

==========================================================

ЗАПОВЕД № РД-61 -- забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч -- 08032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
         
З А П О В Е Д  № РД-61
гр. Годеч, 28.02.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, инж. Антон Колдов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53-00-04 от 16.02.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списък, неразделна част от настоящата заповед. ... ... ...

Вижте заповед №РД-61  --  ТУК:
Вижте
Списък на горски територии  --  ТУК:
=============================================