Съобщения-Общинска администрация

ЗАПОВЕД
Заповед № РД-209
гр. Годеч, 07.06.2022 г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 25 и 26 юни 2022 г., определен с Решение № 39 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет - Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I.  Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и  моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 24.06.2022 г. до 22.00 часа на 26.06.2022 г., както следва:
1. Паркинг в центъра на града с осови точки от о.т. 523 до о.т. 524 (паркинга пред фотото, кафе-сладкарница „Рая“ и ресторант “Куатро“).
2. Паркинг в УПИ I, кв. 138 по плана на град Годеч (зад сградата на Общинска администрация). 
II. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 12.00 часа на 24.06.2022 г. до 20.00 часа 26.06.2022 г., както следва:
1. Улица „Академик Игнат Емануилов” от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров”) до о.т. 523 (пл. „Свобода“);
2. Улица „Георги С. Раковски“ от о.т. 523 (пл. „Свобода“) до о.т. 262 (кръстовището с ул. „Бригадир“);
3. Площад „Есперанто“ от о.т. 161 до о.т. 160а;
4. Улица „Нишава“ от о.т. 525 /пл. „Есперанто“/ до о.т. 526;
5. Улица с осови точки – 238 - 238а - 238б.
III.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита и автомобили, собственост на Община Годеч.
IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

==================================================================

Предписание до собственика/собствениците на УПИ XIII-109 от кв. 9 по действащия регулационен план на село Лопушня
Относно извършена проверка на място от служители на Община Годеч, на 19.05.2022 година.

ВИЖТЕ ТУК:

публикувано на 03.06.2022 година.
=================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.40 от 31.05.2022 г. на ДВ 

15. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 25 и 27, както следва: прекъсва се улица между о.т. № 121 и 119а (нова), като се обособяват две задънени улици с о.т. № 122 – 121 и № 119 – 119а; квартали с № 25 и 27 се обединяват в нов квартал с № 25; премахват се УПИ I-23, II-23 и III-23; образуват се нови УПИ с № XXVII-23, XXVIII-23 и XXIX-23; изменя се регулацията на УПИ XI-23 и XII-23. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.
3163

================================================

ОБЩИНА ГОДЕЧ
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ГОДЕЧ – ВИДОВДЕН 2022 ГОДИНА

Изтеглете ПРОГРАМАТА от ТУК:

20 юни 2022 г. (понеделник)
18.00 часа – Водосвет за здраве и благословение
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/
18.15 часа – Видовденски многобой с участието на АК „Магнит”, СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Държавно горско стопанство – Годеч и Община Годеч.
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/

21 юни 2022 г. (вторник)
18.00 часа – Вкусна годечка кухня „Да си топнемо с лебъц“
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/

22 юни 2022 г. (сряда)
10.00 часа – Училищен турнир по бадминтон за купата на Община Годеч
/място на провеждане - спортната зала/
17.00 часа – Турнир по тенис на маса
/място на провеждане – спортната зала/
21:00 часа – Киновечер под звездите на голям екран. Прожекция на мащабната българска продукция “В сърцето на машината“, която е на път да промени представите за българско кино.
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/

23 юни 2022 г. (четвъртък)
10.00 часа – Училищен турнир по бадминтон за купата на Община Годеч
/място на провеждане - спортната зала/
17.00 часа – Турнир по тенис на маса
/място на провеждане – спортната зала/
18:00часа – Награждаване на участниците в турнира по бадминтон за купата на Община Годеч
21.00 часа – Награждаване на участниците от състезанието по тенис на маса
/място на провеждане – спортната зала/

24 юни 2022 г. (петък)
16.00 часа –Приятелска футболна среща между СФК „КОМ“ – град Годеч и  ФК „Балкански“ град Димитровград, Република Сърбия - деца
/място на провеждане – спортната зала/
18.00 часа – Приятелска футболна среща между СФК „КОМ“ – град Годеч и  ФК „Балкански“ град Димитровград, Република Сърбия - мъже
/място на провеждане – спортната зала/

25 юни 2022  г. (събота) – Официално честване на празника на град Годеч
18.00 часа - Празничен концерт с участието на самодейци от НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1899“ град Годеч, НЧ ”Иван Вазов - 1947” град Костинброд, НЧ ”Нов Живот -1919” село Петърч и НЧ ”Градище - 1907” град Своге. Специални гост-изпълнители на концерта ще бъдат българска попфолк легендата и една от големите звезди на сръбската музика.
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/
22.00 часа – Празнична заря
/място на провеждане - пл. ”Свобода”/

Евентуални промени в програмата ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Годеч.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И СПОДЕЛЕТЕ ПРАЗНИКА С НАС!

Изтеглете ПРОГРАМАТА от ТУК:
========================================

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД - 185
гр. Годеч, 26.05.2022 год.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № ОА-164/19.05.2022 г. на г-н Иван Иванов - областен управител на Софийска област, чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г. и във връзка с честване на 2 юни – ден на Ботев и загиналите за свободата на България
......
Вижте Заповед №РД-185 ТУК:

==================================================

Община Годеч ще отбележи Деня на детето – 1ви юни

с празнична програма на площад Свобода от 18:00 часа.

Водещ ще бъде актьорът Жоро Низамов от „Като две капки вода“.
Очаквайте - Меджик шоу и весела децкотека със специалното участие на певицата Тони.

Всички сте добре дошли!

========================================