Съобщения - общи

    На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 9 от 02 февруари 2021г., чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия,   ...   ...   ...
О П Р Е Д Е Л Я М:
    Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на общ. Годеч за стопанската 2021/2022 година, както следва:

Вижте съответните Заповед и Карти за всяко посочено землище:
землище ГОДЕЧ
землище БРАКЬОВЦИ
землище БУКОРОВЦИ
землище БЪРЛЯ
землище ВРЪДЛОВЦИ
землище ВЪРБНИЦА
землище ГИНЦИ
землище ГОЛЕШ
землище ГУБЕШ
землище КАЛЕНОВЦИ
землище КОМЩИЦА
землище ЛОПУШНЯ
землище МУРГАШ
землище РАВНА
землище РАЗБОИЩЕ
землище РОПОТ
землище СМОЛЧА
землище СТАНИНЦИ
землище ТУДЕН
землище ШУМА

    Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по набирателна сметка в областна дирекция "Земеделие" – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51, сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.
      За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.
     Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.
=============================================

       На 13 октомври 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Годеч  (зала в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ – гр. Годеч, ул. „Никола Вапцаров“ № 10). Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.
      По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
       ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за информационната среща -- ТУК:
Програма на информационната среща --  ТУК:                                                                                     
============================

          Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 14.10.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Разни.

Вижте ПОКАНАТА - ТУК:
=======================================

          Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането на здравните услуги се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО ТУК:
Здравно-консултативен център в УМБАЛ“ Св. Анна“ – за информация Вижте ТУК::
Списък с координатите на лекари специалисти по акушерство и гинекология, сключили договор с НЗОК - Вижте ТУК::

===========================================================

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

  • Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“

 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 

10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

  • Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"

14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;

15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

  • Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост“

16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;

17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.

В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

  • Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д – р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261;

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други
от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“
 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"
14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

• Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост
16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

         Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.
       В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
• Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д–р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305  или  на тел.: 0884 415 261;
======================================================