Съобщения - общи

      Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Допустими кандидати:
       За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:

=================================================

       През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
       Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.
Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs- (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.
След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/
==============================================

Заповед РД-01-045 / 18.01.2023

      На основание чл. 63а, ал.  2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с рязко увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област, достигнала епидемични стойности, предвид осигуряване здравето на населението в Софийска област и след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -  Главен държавен здравен инспектор на Република България, както и след Решение от 18.01.2023г. на Областния кризисен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия,

НАРЕЖДАМ:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023г. до 27.01.2023г. включително, както следва:

1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации.
2. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.
3. В детските градини и ясли да се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности, детски играчки и други. Да се извършва често проветряване на помещенията.
4. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
5. Преустановяват се учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
6. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при терминално болни.
7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
... ... ...    ... .... ...

Вижте Заповед РД-01-045 -- ТУК:
=====================================

П О К А Н А

      Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

Вижте ТУК:
====================================================

Всяка година на 14-ти ноември отбелязваме Световния ден на Захарния диабет. Той се чества от 1991 г. насам под егидата на Световната здравна организация, а през 2007 г. с резолюция на ООН става ден, официално признат и от ООН.
... ... ...
Вижте ТУК:
===========================================