Съобщения - общи

        Във връзка с писмо с Изх. № 04-29-40/19.07.2022г. от Министерство на здравеопазването по повод "Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет" на Министерство на електронното управление, предоставяме на Вашето внимание следните информационни материали. Документите са предназначени за родители и преподаватели, за деца, за бизнеса и за създателите на политики. Препоръките в тях включат правни и политически рамки за предотвратяване на вредите, причинявани на децата в цифровата среда:

КРАТКО_ПОЛИТИЧЕСКО_ОПИСАНИЕ_МЕЖДУНАРОДЕН_СЪЮЗ_ПО_ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

НАСОКИ_ЗА_СЪЗДАТЕЛИТЕ_НА_ПОЛИТИКИ_В_ОБЛАСТТА_НА_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕЦАТА_ОНЛАЙН

НАСОКИ_ОТНОСНО_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕТЕТО_ОНЛАЙН

==============================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общото събрание
на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч,
на 18.07.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица

Вижте ПОКАНАТА -- ТУК:
=================================================

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

       На 21 юни 2022 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна гр. Годеч  (пл. „Свобода“).  Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:
🔹Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
🔹Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;
🔹Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
     Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.
     Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 01 юни до 06 юли 2022 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.
    ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте съобщението ТУК:
==========================================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50–141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================