Съобщения - общи

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Наименование на процедурата:  BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“

Вижте обявата ТУК:

===================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Вижте обявата ТУК:
======================================

Сдружение МИГ - Берковица и Годеч -- Обява за провеждане на обучения --25072023

      Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен, договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
     Във връзка с изпълнението на дейности по подмярка 19.1, Сдружение МИГ - Берковица и Годеч планира да проведе обучения за местни лидери. В тази връзка:

Вижте Обявата ТУК:

====================================================

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -- ,,4 ВЕНДЕТА” ЕООД --18072023

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ,,4 ВЕНДЕТА” ЕООД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен кабел в землището на с. Шума, община Годеч”.
Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, раздел ,,Съобщения”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на обявление:
18.07.2023 г.

=====================================================

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -- МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО --18072023

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО с адрес: гр. София, п. к. 1202, ул. ,,Св. Св. Кирил и Методи” № 17-19

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за ,,Водоснабдяване и канализация” ЕООД, София”.
Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, раздел ,,Съобщения”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение към обявата -- Вижте ТУК:

Дата на обявление:
18.07.2023 г.

=============================================

ПОКАНА -  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи -- 11072023

П О К А Н А
 СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи/семинари
 
     Целта на срещите е популяризиране сред местната общност и заинтересовани страни възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие.
 
Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
в град Годеч:   на: 19.07.2023 г., от 10:00 часа вЗаседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
в град Драгоман:     на: 19.07.2023 г., от 14:30 часа вЗаседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
 в град Берковица:   на: 21.07.2023 г., от 10:00 часа, вЗаседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.
       Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
 ЗАПОВЯДАЙТЕ!
======================================