Съобщения - общи

О Б Я В А

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

    Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.729 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ... 
     Период на прием:
Настоящата процедура е с три срока за кандидатстване, както следва:
Първия срок е с начало 24.04.2023 г. и край 17:00 часа на 30.06.2023 г.
Втория срок е с начало 01.09.2023 г. и край 17:00 часа на 31.10.2023 г.
Третия срок е с начало 22.01.2024 г. и край 17:00 часа на 10.03.2024 г.
... ... ... 
    Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по процедурата се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
... ... ...

Вижте обявата --  ТУК:

==================================================

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 П О К А Н А
за провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.;
2.   Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3.   Приемане на бюджет за дейността за 2023 г.

      От 19.04.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
  
тел.0884 415 261
===========================================================

О Б Я В А

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.  ...
... ... ...
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ
с начало 10.04.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Вижте обявата ТУК:
=========================================

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
организира информационни срещи

      Целта на срещите е запознаване на населението от територията с проекта за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и включването на местната общност при нейното разработване.

Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
 в град Годеч: на: 19.04.2023 г., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
 в град Драгоман: на: 19.04.2023 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
 в град Берковица: на: 21.04.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.

      Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !
====================================

    Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Вижте обявата за прием на проекти -- ТУК:

===============================================

      На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г., за условията и реда за защита на горските територии от пожари ... ... ...
     Определям пожароопасен сезон за горските територии в Софийска област в периода от 15.03.2023 г. до 30.11.2023 г.  ...   ...

Вижте заповед № OA-70/13.03.2023 --  ТУК:
===========================================