Съобщения - общи

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

      Уведомява работодателите от общините Годеч и Своге, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:
Вижте ТУК:

      "Политиката  за поверителност и защита на личните данни“ на Агенция по заетостта
Вижте ТУК:
==========================================

Във връзка с 15 МАЙ, - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето",
дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Софийска област, представя следният здравно-информационен материал.

Вижте ТУК:
=======================================

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А
за
провеждане на Общо събрание

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
       Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1).  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
2)  Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3)  Приемане на бюджет за дейността за 2022 г.
4)  Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
5)  Разни.

Вижте Поканата ТУК:
==================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА


      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 17.02.2022 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
==============================================

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Вижте обявата ТУК:
==========================