Съобщения - общи

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ -- здравно-информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ - 29072022

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.       Тел. 02/807 87 00  

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, Ви представя здравно-информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област:
   СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР - ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО. Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“
    Вторият материал: „Слънцето-приятел или враг е с акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация. 

Чрез запознаване с информацията, обществеността ще се запознае с лесно изпълними практически действия, по застъпените теми.

 За контакти: отд. “ПБПЗ”, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
==========================================

Писмо на д-р Розалина Чобанова - директор на РЗИ Софийска област -- 26072022

        Във връзка с писмо с Изх. № 04-29-40/19.07.2022г. от Министерство на здравеопазването по повод "Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет" на Министерство на електронното управление, предоставяме на Вашето внимание следните информационни материали. Документите са предназначени за родители и преподаватели, за деца, за бизнеса и за създателите на политики. Препоръките в тях включат правни и политически рамки за предотвратяване на вредите, причинявани на децата в цифровата среда:

КРАТКО_ПОЛИТИЧЕСКО_ОПИСАНИЕ_МЕЖДУНАРОДЕН_СЪЮЗ_ПО_ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

НАСОКИ_ЗА_СЪЗДАТЕЛИТЕ_НА_ПОЛИТИКИ_В_ОБЛАСТТА_НА_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕЦАТА_ОНЛАЙН

НАСОКИ_ОТНОСНО_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕТЕТО_ОНЛАЙН

==============================================================

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч -- 05072022

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общото събрание
на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч,
на 18.07.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица

Вижте ПОКАНАТА -- ТУК:
=================================================

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Годеч -- 21 юни 2022 г.

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

       На 21 юни 2022 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна гр. Годеч  (пл. „Свобода“).  Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:
????Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
????Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;
????Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
     Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.
     Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 01 юни до 06 юли 2022 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.
    ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте съобщението ТУК:
==========================================================

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.534 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.581 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================