Съобщения - общи

СЪОБЩЕНИЕ на Председателя на Комисията за защита на конкуренцията -- на Вниманието на доставчиците на селскостопански хранителни продукти по смисъла на Директива (ЕС) 2019/633

       През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
       Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.
Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs- (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.
След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/
==============================================

Заповед РД-01-045 / 18.01.2023 -- относно временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023г.

Заповед РД-01-045 / 18.01.2023

      На основание чл. 63а, ал.  2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с рязко увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област, достигнала епидемични стойности, предвид осигуряване здравето на населението в Софийска област и след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -  Главен държавен здравен инспектор на Република България, както и след Решение от 18.01.2023г. на Областния кризисен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия,

НАРЕЖДАМ:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023г. до 27.01.2023г. включително, както следва:

1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации.
2. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.
3. В детските градини и ясли да се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности, детски играчки и други. Да се извършва често проветряване на помещенията.
4. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
5. Преустановяват се учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
6. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при терминално болни.
7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
... ... ...    ... .... ...

Вижте Заповед РД-01-045 -- ТУК:
=====================================

Местна инициативна група–Берковица и Годеч - П О К А Н А за провеждане на Общо събрание на 30.11.2022 г.

П О К А Н А

      Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

Вижте ТУК:
====================================================

14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА --11112022

Всяка година на 14-ти ноември отбелязваме Световния ден на Захарния диабет. Той се чества от 1991 г. насам под егидата на Световната здравна организация, а през 2007 г. с резолюция на ООН става ден, официално признат и от ООН.
... ... ...
Вижте ТУК:
===========================================

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ - 25 октомври 2022 г.

           На 25 октомври  2022 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала на втори етаж на общинска администрация Годеч, пл. „Свобода“ 1 ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София – град и София – област (ОИЦ-София) с представители на различни организации в община Годеч. По време на  информационната среща ще бъдат презентирани програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.  Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални, културни институции и неправителствени организации.
          ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за срещата
Програма за срещата
ОИЦ - София
===================================================