Съобщения

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.10.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решениe110 от 11.10.2017 година, взето на подписка.

2. Преразглеждане Решения № 104 и 109 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

   Становища: ПК по „Устройство на територията”

               ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 158/13.10.2017 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 48 по Протокол № 5 от 31.05.2017 г.

 Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 160/17.10.2017г. (08-00-1082/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Замяна на Приложение № 15 от Решение № 100 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г.  

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 161/17.10.2017г. (08-00-1083/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ .162/17.10.2017г. (08-00-1084/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Тарифата за отдаване под наем на общински помещения и терени.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№163/17.10.2017г. (08-00-1087/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане Предложения с вх.№№164 и 165/17.10.2017 г. (08-00-1085 и 1086/17.10.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схеми за разполагане на преместваеми обекти в кв.70 и кв.110 по плана на град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№166/17.10.2017г. (08-00-1088/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Прекратяване съсобственост в УПИ IX-за ресторант в кв.29 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/17.10.2017г. (08-00-1081/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на УПИ XIV в кв.21 по плана на с.Голеш.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 167/17.10.2017г. (08-00-1089/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение № 5 в УПИ I, кв.136 – гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 168/17.10.2017г. (08-00-1091/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Доклад за изпълнение на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

13. Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                          

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

18.10.2017 г.

=======================================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, председателят на Общинския съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2017 година.

Обсъждането ще се проведе на

21.09.2017 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/

пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Одитен доклад №0400114916 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Годеч за 2016 г.

Одитно становище на Годишния финансов отчет на община Годеч за 2016 г.

Приложение №1– Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №3 – Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2016 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2016 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Годеч за 2016 г.

Приложение №15 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

===============================================================================

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ БЮРО ПО ТРУДА” – СВОГЕ , ФИЛИАЛ ГОДЕЧ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 25.09.2017 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 11,00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРУДОВА БОРСА НА  АДРЕС  ГР. ГОДЕЧ, УЛ. „РЕПУБЛИКА” № 1, ЗАЛА  312

НА НЕЯ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СРЕЩНЕТЕ С РАБОТОДАТЕЛИ И ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, КАКТО И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО ИМ
============================================================================

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
-     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 1 780
-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 3 818
-     безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) 1 344
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 1 820

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 3, както и на тел. 0726/2 25 68

 ================================================================

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за разясняване на последните приети нормативни промени, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • на 13.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;

  • на 15.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков № 1;

    Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Подкатегории