Съобщения

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.04.2017 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

ЗАПОВЕД № ОА-65 / 23.03.2017 г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ПЕРИОДА ОТ 01.04.2017г. ДО 30.11.2017г.

=====================================================================================================

До членовете на сдружние с нестопанска цел "МИГ - Берковица и Годеч"

П О К А Н А
за провеждане на редовно Общо събрание на 19.04.2017г. от 15:00 часа в гр. Берковица, в Заседателна зала на община Берковица

Вижте пълния текст ТУК:

=======================================================================

Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд

2017 - 2020 г.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви за публикуване

Публикувано на 27.02.2017

===================================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото честване на Седмицата на гората – 2017 г. с мото: Гората е живот, Регионална дирекция по горите – София и нейните изнесени структури по общини инициират ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който ще се проведе на 04.04.2017 г. /вторник/ от 10:00 до 16:00 часа на посочените адреси:

  1. гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 2 и 3 /Централно управление/;

  2. гр. София, ул. ,,Антим I” № 17, ет. 1;

  3. гр. Самоков, ул. ,,Цар Освободител” № 56;

  4. гр. Костенец, ,,Вили Костенец” сградата на ДГС Костенец, ет. 2;

  5. гр. Ботевград, бул. Цар Освободител № 26;

  6. гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 85, ет. 1;

  7. гр. Своге, ул. Звънче № 2, ет. 1.

Гражданите ще могат да се запознаят с обществено значими проблеми в горския сектор и дейностите по контрол в горските територии в териториалния обхват на РДГ София и да получат методическа помощ по въпроси, свързани с управлението, стопанисването и опазването на собствените им имоти в горите.

=========================================================================================================

Подкатегории