Съобщения

ПРОТОКОЛ за извършена проверка съгласно чл. 37м от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л

Днес, 23.02.2017 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч, в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП

и

Членове: 1. Емилия Николова-ст. експерт „Екология” в дирекция ТУЕП

                2. Георги Стефанов-ст. екперт „Системен администратор” в дирекция АОФСД

В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка за спазване на условията по чл.37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по сключените договори за наем, между Община Годеч и наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Вижте пълния текст ТУК

===========================================================================================================

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор”

Приложение № 3 към чл.20, ал.3

П Р О Т О К О Л

За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор”

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ГОДЕЧ - уведомява за информационна среща за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.ГОДЕЧ

 Уведомява всички заинтересовани лица, че на 23.02.2017г. от 1300 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе информационна среща за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017. Тя има за цел да се запознаят земеделските производители с новостите при кандидатстване и с условията, на които да отговорят, както и с дейностите, които трябва да изпълняват, за да получат финансово подпомагане.

Вижте Тук:

==========================================================================================================

Заповед №136 - относно предстоящите Месни и Сирни Заговезни - Поклади - при запалване на традиционните огньове

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 136 
гр. Годеч, 17.02.2017 год.

ЗАБРАНЯВАМ

Паленето на гуми, лесно запалими горива и материали и други вредни за околната среда органични вещества.

Вижте пълния текст: ТУК

  =====================================================================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 23.02.2017

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

О Б Я В А на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС - 09.02.2017г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Подкатегории