Съобщения

МИГ Берковица и Годеч - ПОКАНА за провеждане на редовно Общо събрание.

До членовете на сдружние с нестопанска цел "МИГ - Берковица и Годеч"

П О К А Н А
за провеждане на редовно Общо събрание на 19.04.2017г. от 15:00 часа в гр. Берковица, в Заседателна зала на община Берковица

Вижте пълния текст ТУК:

=======================================================================

Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2017 - 2020 г.

Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд

2017 - 2020 г.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви за публикуване

Публикувано на 27.02.2017

===================================================================================================

Седмицата на гората – 2017 г. с мото: Гората е живот - ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото честване на Седмицата на гората – 2017 г. с мото: Гората е живот, Регионална дирекция по горите – София и нейните изнесени структури по общини инициират ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който ще се проведе на 04.04.2017 г. /вторник/ от 10:00 до 16:00 часа на посочените адреси:

  1. гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 2 и 3 /Централно управление/;

  2. гр. София, ул. ,,Антим I” № 17, ет. 1;

  3. гр. Самоков, ул. ,,Цар Освободител” № 56;

  4. гр. Костенец, ,,Вили Костенец” сградата на ДГС Костенец, ет. 2;

  5. гр. Ботевград, бул. Цар Освободител № 26;

  6. гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 85, ет. 1;

  7. гр. Своге, ул. Звънче № 2, ет. 1.

Гражданите ще могат да се запознаят с обществено значими проблеми в горския сектор и дейностите по контрол в горските територии в териториалния обхват на РДГ София и да получат методическа помощ по въпроси, свързани с управлението, стопанисването и опазването на собствените им имоти в горите.

=========================================================================================================

Важна информация за майките или осиновителките за всяко родено/осиновено дете през 2017 година

Заявление за попълване /ОБРАЗЕЦ/

 

Важна информация за майките или осиновителките за всяко родено/осиновено дете през 2017 година

Община Годеч отпуска еднократна помощ в размер на 500 лв. за всяко родено/осиновено дете на майката или осиновителката, до трето по ред включително за 2017 година.

Обсъждане на проект за ИЗМЕНЕНИЕ на Наредба за определяне условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

Предложение за изменение на Наредбата

Мотиви за изменение на Наредбата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №309/10.03.2017 г. по Адм.дело №208/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура София, против разпоредбата на чл.16, т.5 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч.

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 30.03.2017

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Подкатегории