Съобщения

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за ОВОС

О Б Я В А

Кръстанчо Симеонов Кръстанов
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

Обсъждане на бюджета на община Годеч за 2017 година

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч от 23.01.2014г.,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,   Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 06.01.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Годеч за 2017 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2017 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга гарантиран от общината.
Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2017г.-2019г.
Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 04.01.2017 г.

Приложени документи:

1. Доклад за приемане на бюджет 2017
2. Приходи 2017
3. Разходи 2017
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2017г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2017г
6. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - РАЗХОДИ

          28.12.2016 г.                

К М

  

      

 

Публикуване на Проект за нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ на нова наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 ПРОЕКТ
на Н А Р Е Д Б А №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Дата на публикуване: 27.12.2016г.

 

Обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.3 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 26.04.2012г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Община Годеч уведомява всички граждани, че на 27.01.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г

Радослав Асенов

Кмет на Община Годеч

изтеглете от ТУК
ПРОЕКТ за "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Годеч през 2017 г."

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 29.12.2016г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.12.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2017 година /изх.№ 114/21.12.2016 г./

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№256/21.12.2016 г. (08-00-1508/24.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

3. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 250/21.12.2016г. (08-00-1608/21.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметката за такса битови отпадъци за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 249/20.12.2016г. (08-00-1599/20.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед в полза на ДФ „Земеделие”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№251/21.12.2016г. (08-00-1609/21.12.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Бракуване на лек автомобил „Рено Рапид”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 257/21.12.2016 г. (08-00-1610/21.12.2016г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещения в Младежки дом.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№252/21.12.2016г. (08-00-1606/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№253/21.12.2016г. (08-00-1607/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Процедура по отчуждаване за достъп до улица с о.т. 468-458а-458 в кв.122 и кв.123 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

9. Разглеждане на информация с вх. № 254/21.12.2016г. (08-00-1611/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Проекти, с които Община Годеч е кандидатствала през 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

10. Разглеждане на информация с вх. № 255/21.12.2016г. (08-00-1612/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Зимна подготовка относно снегопочистването.

Вносител: Кмета на община Годеч

11. Информация за дейността на СУ”Проф.д-р Асен Златаров”, НУ”Христо Ботев” и ДГ”Юрий Гагарин” и отчети за финансовото състояние.

Вносители: Директорите

12. Информация за дейността и изразходваните бюджетни средства от спортните клубове, субсидирани от общинския бюджет през 2016 година.

       13.Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                            Председател на ОбС – Годеч

                                             Мария Владимирова  

21.12.2016 г.

Обсъждане за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за месните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч

МОТИВИ

Вижте докладна записка

Дата на публикуване: 24.11.2016г.

За изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ е мотивиран от следното:
Съгласно чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Годеч, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подкатегории