ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

     В условията на обявеното извънредно положение, ДБТ Своге ви информира, че за периода до 14.04.2020 г. ще предоставя следните услуги:
- За клиенти с определено по график посещение в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. – регистрацията ще бъде продължена без да бъде осъществено посещение в Бюрото по труда. Следваща среща – след 14.04.2020 г.
- При започване на работа –   ........

Вижте ТУК:

=========================================================

 О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 89
гр. Годеч, 17.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването поради  усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб,
 НАРЕЖДАМ:
І.   Персоналът на „Домашен социален патронаж” да засили противоепидемичните мерки в работните помещения, като спазва засилена лична хигиена, редовно извършва дезинфекция на всички помещения, редовно извършва проветряване на помещенията.
ІІ.    Да не се допускат външни лица в помещенията на „Домашен социален патронаж”.
III.  При извършване на доставка до адресите на потребителите, разносвачите на храна задължително да използват предпазни средства (ръкавици и предпазни маски).
 IV.  Раздаването на храна на потребителите от услугата „Топъл обяд” да се извършва при засилени противоепидемични мерки по определен график, който не допуска струпването на хора при получаването на храната.
V.    За храната да не се използват лични съдове на потребителите, а същата да се раздава в съдове за еднократна употреба.
VI.   Заповедта да бъде сведена до знанието на служителите за изпълнение.
 VII.  Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Тодорова – директор на дирекция СДОКМДТ.
VIII.  Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и пред помещенията на „Домашен социален патронаж”.

                 РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                 КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
_________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 86
гр. Годеч,  16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването поради усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови дейността на спортния комплекс, намиращ се в гр. Годеч, община Годеч, УПИ I-за спорт, кв. 134, ул. „Спортист” №1, считано от датата на издаване на настоящата Заповед до второ нареждане.
II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и пред сградата на спортния комплекс.
III. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.       

                               РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д  № 85
гр. Годеч, 14.03.2020 г.

     На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването заради  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
 НАРЕЖДАМ:
І.    Отменям моя Заповед № 83 от 13.03.2020 г.
ІІ.   На територията на община Годеч до 29.03.2020 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки:
1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в СУ”проф. д-р Асен Златаров”. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
3.    Преустановяват се посещенията на децата в ДГ” Юрий Гагарин”;
4.    Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
5.   Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни (концерти, конференции, спортни, фитнес зали и други);
6.    Преустановяват се провеждането на частни мероприятия  с масов характер на открито и закрито;
7.    Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;
8.    Преустановява се клубната дейност на клубовете на пенсионера;
9.    Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
10.    Забранява се струпването на много хора на едно място на открито на обществени места.
ІІІ.   Срокът и обхвата на мерките по т.ІІ може да бъде променен с нова Заповед в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.
IV.   Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
V.    Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.

               РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
               КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================================

З А П О В Е Д  № 83
гр. Годеч, 13.03.2020 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо на РЗИ – Софийска област с вх. № 32-00-21/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България,
НАРЕЖДАМ:

         I. На територията на община Годеч до 29.03.2020 г.
1.  Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
2.  Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение;
3.   Да се преустановят посещенията на децата в ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч;
4.   Да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
5.   Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни;
6.    Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
7.    Да се преустановят детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.
        II. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната. 
      III. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
      IV. Копие от настоящата Заповед да бъде изпратено на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
      V. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ  /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Подкатегории