Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 05.05.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№46/26.04.2022г. (08-00-480/26.04.2022 г. ) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49/27.04.2022г. (08-00-489/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 60 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IX-20, кв. 2 по действащия регулационен план на с.Мургаш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№50/27.04.2022г. (08-00-490/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXIV-1553 с площ от 646кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/27.04.2022г. (08-00-491/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXV с площ от 544 кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№48 /27.04.2022г. (08-00-488/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №3 с площ от 27 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№53/27.04.2022г. (08-00-493/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище в кв. 7 и 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглежданена Предложение с вх.№45/26.04.2022г. (08-00-479/26.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/27.04.2022г. (08-00-492/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/27.04.2022 г. от Мария Владимирова - председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бъдещо разпореждане с общински имот.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”


11. Други.
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 03.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
     
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч


27.04.2022 г.

=============================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

       На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА НЕГУЛОВА
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 15309.41.23 по КК и КР гр. Годеч, община Годеч, област София.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:  /Вижте ТУК:/
1.  Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
26.04.2022 г.

================================

        В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Годеч набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода май-юни 2022 г.
 

Необходими документи:
  1. Заявление за участие в свободен текст.
  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
  3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.05.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Годеч.
     2. На официалната електронна поща на Община Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За допълнителна информация може да се обърнете към Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, тел.: 072998051.
=======================================================

ЗАПОВЕД  № РД - 151
гр. Годеч, 19.04.2022 г.

           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Н А Р Е Ж Д А М:
       I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.
      II. Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
      III. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
     IV. Собствениците на горски територии и на лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
... ... ...
Вижте заповед №РД-151 ТУК:
=================================================

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А
за
провеждане на Общо събрание

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
       Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1).  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
2)  Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3)  Приемане на бюджет за дейността за 2022 г.
4)  Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
5)  Разни.

Вижте Поканата ТУК:
==================================

Заповед № РД-150  --  Вижте ТУК:
===========================================

Подкатегории