Съобщения

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на бюджет за дейността за 2021 г.
4. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
6. Избор на нов Управителен съвет;
7. Избор на Председател на Управителния съвет;
8. Разни   ...
.................................
Вижте ПОКАНАТА ТУК:
==========================================

     Приложение № 9 към чл. 62 на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.

ВИЖТЕ ТУК:
==================================

     На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:
================================

    На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:

Вижте ТУК:
==================================

      Във връзка с проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч Ви уведомявам, че:
 Собствениците на животновъдни обекти на територията на община Годеч, в които се отглеждат птици е необходимо:
-  Да предприемат мерки за повишаване на биосигурността в обектите.
- Да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане.
- Да не допускат превишаване на капацитета на животновъдните обекти.
- Да не допускат   контакт   между  домашните   птици, отглеждани в животновъдния обект с други домашни и/или диви птици.
- Фуража за изхранване на птиците да се съхранява в закрити помещения.
- Да се създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.
- В определеното помещение за отглеждане на птици, да се отглежда само една технологична група.
 При констатация на отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност незабавно да се уведоми ветеринарния лекар обслужващ животновъдния обект или официалния ветеринарен лекар отговарящ за територията на община Годеч, д-р Шиников.
 Ако бъдат открият мъртви птици сред природата е необходимо чрез обезопасителни средства – ръкавици да бъдат поставени в здрав плик и да се занесат за изследване във Ветеринарната лечебница в гр. Годеч при официалния ветеринарен лекар на община Годеч – д-р Шиников.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, еколог към Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051
====================================

       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
     Относно: Постъпило уведомление в Министерството на околната среда и водите от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с адрес:  гр. София, п. к. 1606, бул. ,,Македония” № 3 за инвестиционно предложение: ,,Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан”.
      Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg, в раздел: Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.
Писмени становища и мнения се приемат в Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, п. к. 1000, бул. ,,Кн. Мария Луиза” № 22.

Дата на обявление:
26.03.2021 г.
=======================================

Подкатегории