ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

О Б Щ И Н А     Г О  Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 99
гр. Годеч, 20.03.2020 г.

         На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение,
 НАРЕЖДАМ:
 I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Годеч, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
          1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
           2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Годеч, във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.
 II.   Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 III.  Мерките са в сила до изричната им отмяна.
         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

                       РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                      КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================================

.

       Заповед РД-01-143/20.03.2020 на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на нови противоепидемични мерки на териториятя на Република България, считано от 00,00 часа на 21.03.2020 година.

ВИЖТЕ ТУК:

===========================================

тел.    0 8 9 3    0 2 1   0  1 0    

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И  Е

ОБЩИНА ГОДЕЧ открива гореща телефонна линия за подаване на сигнали, относно:

-    Нуждаещи се възрастни хора без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги „Домашен социален патронаж” и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

-   Лица, които не спазват въведените противоепидемични мерки със Заповеди на Министъра на здравеопазването, Кмета на Община Годеч както и предписанията на РЗИ и други институции.

тел.     0 8 9 3    0 2 1   0  1 0   

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
============================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
ЗАПОВЕД № 98
Гр. Годеч, 20.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
 I.       Считано от 21.03.2020 г. въвеждам вечерен час от 20:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч.
 II.     В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 20:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители.
 III.    Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.

       Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
      Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
                        РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/   
                       КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО призовава клиентите да плащат безкасово сметките си

Вижте ТУК:

======================================

      С писмо от 20.03.2020 г. превозвача, изпълняващ курсовете по маршрута София-Годеч „Борекс транс” АД, уведомява Община Годеч, че с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 20.03.2020 г. преустановява изпълнението на курсовете по маршрута София-Годеч, с готовност за възстановяване при нормализиране на създалата се обстановка”

==================================================================

Подкатегории