Съобщения

От 28.02.2022 г. се въвежда забрана за влизане и ползване на:
паркинга зад сградата на общинска администрация и паркинга пред ФОТО Верея, бистро ПАНОРАМА и кафе-сладкарница РАЯ.
Забраната важи до приключване на строително-монтажните работи.

Вижте Заповед РД-87 ТУК:

=====================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/17.02.2022 г. (08-00-170/17.02.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/ 18.02.2022 г. (08-00-174 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 16 / 18.02.2022г. (08-00-172 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 17 / 18.02.2022г. (08-00-173 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 17.02.2022 г. (08-00-171 / 17.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.4.13 в м.“Кръст“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 13 / 17.02.2022 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 18.02.2022 г. (08-00-175 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
  
       Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

18.02.2022 г.

============================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА


      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 17.02.2022 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
==============================================

      На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка при достигане на етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, решение на областния кризисен щаб, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, достигната 14-дневна заболеваемост над 1900 на 100 000 население на територията на Софийска област, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01- 968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,

Вижте заповед РД-01-117/27.01.2022 ТУК:
============================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.01.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.     Разглеждане Отчет с вх.№ (08-00-63/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 21.01.2022г. (08-00-64/21.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3.     Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 1/18.01.2022г. (08-00-52/18.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода 01.01.2021-30.06.2021 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4.     Разглеждане Предложение с вх.№ 4 /20.01.2022г. (08-00-57/20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5.     Разглеждане Предложение с вх.№ 5 /20.01.2022г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на нов размер на месечното възнаграждение на управителя на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6.     Разглеждане Предложение с вх.№ 6/20.01.2022г. (08-00-56 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

7.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/20.01.2022г. (08-00-55 / 20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. Приемане Общински план за младежта за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

8.     Разглеждане Предложение с вх.№ 8/20.01.2022г. (08-00-60 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.      Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 21.01.2022г. (08-00-65/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XV – общ., кв. 120, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10.   Други
10.1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.01.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

21.01.2022 г.
===========================================

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Вижте обявата ТУК:
==========================

Подкатегории