Текущи процедури

Открита процедура за възлагане на ОП с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти ,,Възстановяване и паркоустрояване ... централната градска част гр.Годеч“ и "Допълнително водоснабдяване на гр. Годеч от каптажи Зли дол "

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти,:
,Възстановяване и паркоустрояване на пространството около река Нишава в централната градска част на гр.Годеч
и "Допълнително водоснабдяване на град Годеч от каптажи Зли дол"

Документация - указания

Образци на документи за участие

Обявление в АОП

решение форма АОП

техническо указание

Открита процедура за възлагане на ОП с предмет-„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти “Подобряване на ... улица между от238, от.238А и от238Б , кв.138, гр.Годеч...” и ,,Подобряване на енергийната ефективност на адм.сграда ..."

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка

с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” и ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.

Документация - указания

Образци на документи за участие

Обявление в АОП

решение форма АОП

техническо указание