Текущи процедури

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност......... ..

ОБЯВЛЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки” - 2

    До всички участници в ОП по ЗОП за избор на изпълнител на ОП с предмет: "Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”, финансиран по мярка 322 на ПРРС"

    Във връзка с постъпило искане за разяснение по горепосочената процедура от 13.02.2014г, предоставяме следната информация: ВИЖТЕ В ПРИЛОЖЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

детайли

Проектна документация

спецификации

врати