ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

публикувано на: 30.06..2014 г.

Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на публичност по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв .

Документация - указания

Документи за участие

ПОКАНА АОП

техническо указание

публикувано на: 27.06..2014 г.

Процедура с публична покана по реда на глава Осем „а” на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект «Реконструкция и доизграждане на довеждащ водопровод от връх Ком до гр.Годеч,общ.Годеч с ПСПВ»

          Публичната покана на Община Годеч  е оттеглена от Регистъра на АОП към 03.07.2014 11:45 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

По открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти,:
,Възстановяване и паркоустрояване на пространството около река Нишава в централната градска част на гр.Годеч
и "Допълнително водоснабдяване на град Годеч от каптажи Зли дол"

Документация - указания

Образци на документи за участие

Обявление в АОП

решение форма АОП

техническо указание

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка

с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” и ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.

Документация - указания

Образци на документи за участие

Обявление в АОП

решение форма АОП

техническо указание