Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Годеч – община Годеч, Област Софийска, гр. Годеч пл. „Свобода” №1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 116/06.02.2017 г. на Кмета на община Годеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Общинска администрация Годеч.

                                 1. Минимални специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

                -образователно – квалификационна степен – магистър

                - професионален опит 2 години

                -или ІV младши ранг;                    

                -специалност, по която е придобито образованието - икономика;

О Б Я В А

Силвия Златкова Микова
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

На 18.01.2017г. от 13:00 часа, в община Костинброд, в сградата на Народно читалище "Иван Вазов 1947" - малък салон, се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, в изпълнение на чл.25, ал.3 от Закона за управление на отпадъците.

Вижте пълния текст на ПРОТОКОЛА:

О Б Я В А

Кръстанчо Симеонов Кръстанов
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч от 23.01.2014г.,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,   Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 06.01.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Годеч за 2017 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2017 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга гарантиран от общината.
Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2017г.-2019г.
Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 04.01.2017 г.

Приложени документи:

1. Доклад за приемане на бюджет 2017
2. Приходи 2017
3. Разходи 2017
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2017г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2017г
6. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - РАЗХОДИ

          28.12.2016 г.                

К М

  

      

 

Подкатегории