Съобщения-Общинска администрация

З А П О В Е Д  № РД-151
Гр. Годеч, 18.04.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор  № Д-30/11.04.2023 г. между Община Годеч и „ЩРАБАГ” ЕАД с предмет: „Текущ ремонт на тръбен водосток на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/” и във връзка с превантивни мерки, с цел недопускане на инциденти
Н А Р Е Ж Д А М:
I.  Забранявам преминаването през моста /тръбен водосток/, намиращ се на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/ за времето от 08:00 ч. на 19.04.2023 г. до приключване на строително-монтажните работи на участъка или до отмяна на настоящата заповед.
II.  За обходен маршрут до село Върбница да се използва пътя през село Мургаш /III-813, Годеч-Букоровци/ - Мургаш – Върбница. ...
... ... ...
Вижте заповед № РД-151 -- ТУК:
===============================================

Заповед № КР-26
гр. Годеч 15.03.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и §8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Н-25/22.02.2023 г. .  ...
... ... ...
Вижте ТУК:
================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.29 от 31.03.2023 г. на ДВ

430. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област, в кв. 7 и 9, както следва: изменя се регулацията на улица с о.т. № 25, 26, 27, 28, 29 и 32, като се заличават о.т. № 27, 28 и 29 и се създават нови о.т. № 26а, 27а, 28а, 28б и 29а; изменя се регулацията на УПИ IV-18 и V-20, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 18 и 20 в кв. 7; изменя се регулацията на УПИ I-17, XII-17 и XI-16, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 17 и 16 в кв. 9. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

1852
====================================================

Заповед № КР-24 -- село Бракьовци, квартал 27

=========================================

ЗАПОВЕД  № РД-103
гр. Годеч, 14.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с     чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, Наредба  № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и заповед № ОА-70 от 13.03.2023 г. на г-н Радослав Стойчев, Областен управител на Софийска област
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.03.2023 г. до 30.11.2023 г.
II. Забранявам по време на пожароопасния период  ... ... ...
.... ....
Вижте Заповед № РД-103/14.03.2023  --  ТУК:
================================================

О Б Я В А
за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“

      Община Годеч обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0178 “Грижа в дома в община Годеч“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Вижте Обявата ТУК:

==========================================