Съобщения-Общинска администрация

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на подземна оптична кабелна линия, в територията на с. Шума и гр. Годеч -- 15012024

Извадка от Неофициален раздел бр.4 от 12.01.2024 г. на ДВ

28.   –   Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 17 от протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, и на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: с. Шума: 83466.20.13, 83466.20.15, 83466.20.10, 83466.4.459, 83466.4.461, 83466.33.11, 83466.33.19, 83466.33.12, 83466.33.13, 83466.11.161, 83466.11.144, 83466.11.182, 83466.11.175, 83466.11.152, 83466.11.136, 83466.11.178, 83466.11.149, 83466.11.146, 83466.11.173, 83466.11.133, 83466.11.132, 83466.11.172, 83466.9.356, 83466.3.471, 83466.3.153, 83466.3.471, 83466.3.452, 83466.3.350, 83466.3.453, 83466.10.138, 83466.10.143, 83466.10.142, 83466.10.114, 83466.10.130, 83466.10.115, 83466.10.116, 83466.10.117, 83466.10.128, 83466.10.126, 83466.10.125, 83466.10.124, 83466.10.129, 83466.3.342, 83466.6.237, 83466.6.107, 83466.6.106, 83466.5.247, 83466.5.244, 83466.5.349, 83466.5.324, 83466.5.625, 83466.5.328, 83466.5.342, 83466.5.240, 83466.5.376, 83466.5.329, 83466.5.662, 83466.5.505, 83466.5.504, 83466.2.103, 83466.1.150; гр. Годеч: 15309.159.904, 15309.160.895, 15309.149.191, 15309.149.350, 15309.149.349, 15309.149.347, 15309.149.346, 15309.149.413, 15309.149.587, 15309.149.351, 15309.149.415, 15309.149.594, 15309.149.416, 15309.149.595, 15309.149.417, 15309.149.593, 15309.150.592, 15309.150.596, 15309.152.392, 15309.152.391, 15309.152.390, 15309.152.389, 15309.152.422, 15309.152.423, 15309.152.424, 15309.152.429, 15309.152.451, 15309.160.895, 15309.155.966, 15309.155.267, 15309.155.270, 15309.155.898, 15309.154.265, 15309.160.603, 15309.160.263, 15309.160.262, 15309.160.261, 15309.160.384, 15309.160.383, 15309.160.273, 15309.160.255, 15309.160.254, 15309.160.600, 15309.160.253, 15309.160.598, 15309.160.599. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.
288

=================================================

Заповед РД-506 - във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на областния управител на Софийска област - относно заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч - 22122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-506
гр. Годеч, 22.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на г-н Юлиян Леков-областен управител на Софийска област, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. №06.00-177 от 21.12.2023 г., относно предстоящите коледни и новогодишни празници,

НАРЕЖДАМ:

I. В заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч да се спазва работното време и да не се допуска използването на оръжие, включително и с увеселителна цел, както и използването на пиротехнически изделия в закрити помещения.

II. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се предостави на управителите на заведенията за хранене и развлечение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ в Община Годеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен инспектор Здравко Йотов-Началник на РУ на МВР-гр. Костинброд.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================

Покана за обществено обсъждане на „Стратегия 2023/2027” и „Програма 2024” за управление на общинската собственост -- 20122023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл. 8, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба на ОбС – Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
      Община Годеч уведомява всички граждани, че на 23.01.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2024 – 2027 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
      На всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвените проекти в срок до 10.00 ч. на 22.01.2024 г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Проект на Стратегия 2023/2027 - Вижте ТУК:

Проект на Програма 2024 - Вижте ТУК:

=====================================

Обява за провеждане на Общо събрание на "МИГ-Берковица,Годеч, Драгоман" на 04.12.2023 г.

П О К А Н А
за провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
     Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;
     От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
============================================

Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОТНОСНО:  Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 г.

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2024 г.
... ... ...
    С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2024 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
... ... ...

Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
Вижте Проект за решение -- ТУК:

=======================================

Заповед №РД-452 -- предоставяне за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, на две помещения – публична общинска собственост -- 07112023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-452
гр. Годеч, 06.11.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 15 от Наредба № 8/25.06.2020 г. на Общински съвет – Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 43 по Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

    1. Да се предоставят за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика за осъществяване дейността на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Своге с филиал в гр. Годеч, следните две помещения – публична общинска собственост – офис № 4, офис № 5 и сервизно помещение с обща площ от 52.10 кв.м, находящи се на трети етаж от триетажна масивна сграда на ул. „Република“ № 1, гр. Годеч, УПИ I, кв.136 по плана на гр. Годеч.
    2. Възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт „Общинска собственост” в Дирекция ТУЕП организацията по изготвянето на договор за безвъзмездно управление на помещенията, описани в т. 1 от настоящата заповед, за срок от 5 години, както и уведомяването на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов, директор на Дирекция ТУЕП.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/
=====================================