Съобщения-Общинска администрация

    Община Годеч, област Софийска, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с решение №57 от протокол №5 от 31.05.2021 г. на Общински съвет - Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала „Молак”, град Годеч в квартали 17 и 18, както следва:
Премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от квартал 17;  Изменя се регулацията на УПИ с №XVI-182 от квартал 17;  Образуват се нови УПИ с № XIV-177,249 и XV-250 от квартал 17;  Образува се нов терен за озеленяване в квартал 17;  Премахва се УПИ с №XIII-182 от квартал 18;  Изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от квартал 18;  Образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от квартал 18;  Определя се начин на застрояване на новообразуваните УПИ.
Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая №120 в сградата на Общината.
    На основание чл.215 ал.1 и 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административен съд – София област.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.57/09.07.2021 ТУК:
===========================================================

П О К А Н А
за участие в обществено обсъждане на проекта на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Годеч (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Годеч  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  на 29.06.2021г. от 11.00 часа в сградата на община Годеч, ще се проведе обществено обсъждане на проекта.
Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на структуриране на целите пред развитието на общината, така че да бъдат решени основни проблеми и използвани максимално съществуващите местни потенциали.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.
Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Годеч.
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Годеч, гр. Годеч пл. “Свобода“ №1 всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, на факс 0729/2-35-13 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение1 -- Вижте ТУК:
Приложение2 -- Вижте ТУК:

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки!
============================================

          На 03.06.2021 г. Община Годеч и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP0016.002-0134-С01 „Патронажна грижа + в Община Годеч“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда.

Вижте информацията ТУК:

==================================================

       Община Годеч, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0134-C01 „Патронажна грижа + в Община Годеч” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в Община Годеч, както следва:
1. Координатор на услугите – 1 бройка;
2. Медицинска сестра – 1 бройка;
3. Социален работник – 3 бройки;
4. Психолог – 1 бройка на граждански договор;

 Минимални изисквания за заемане на длъжностите.
За длъжността Психолог:
• Степен на завършено образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
• Професионално направление – „Психология”;
• Професионален опит – не се изисква;
За длъжността Медицинска сестра:
• Степен на завършено образование: висше, полувисше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър” или „специалист”;
• Област на висше образование – Здравеопазване и спорт;
• Професионално направление – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;
• Професионален опит – минимум 1 година;
• Да притежава отговорност и организираност;
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
За длъжността Социален работник:
• Степен на завършено образование: основно, средно;
• Образователно-квалификационна степен – не се изисква;
• Професионален опит – минимум 1 година;
–            Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.
За длъжността Координатор на услугите:
– Степен на завършено образование – средно;
– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;
– Професионален опит – не се изисква.
– Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания и компютърна грамотност;

Характер на работата.
Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика.

Начин на провеждане на подбора за горепосочените длъжности:
1.1. Подбор по документи;
1.2. Събеседване.
1. Необходими документи за участие:
2. Заявление до Кмета на Община Годеч за кандидатстване за работа по проект „Патронажна грижа + в община Годеч“ – по образец;
3. Документ за самоличност (копие);
4. Професионална автобиография;
5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец.

Място и срок за подаване на документите:
       Кандидатите подават горепосочените документи в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
       Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Годеч, пл. Свобода № 1.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
===========================================

     В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Годеч” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.
Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра и социални работници.
Кандидат-потребителите на услугата “Патрожна грижа+“ е необходимо да подадат следните документи:
- Заявление-декларация от кандидата (по образец);
- Експертно решение на ТЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда (приложими за хора с увреждания);
Документите се подават лично или от писмено упълномощен представител на потребителя на адрес:
Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, стая 104, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.
Всички подали заявления ще бъдат лично уведомени по подадения в заявлението телефон за резултата от подбора.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
========================================

З А П О В Е Д  № 198
Гр. Годеч, 14.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на ремонтните дейности, съгласно  договор с № 59/10.07.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 1- „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч” и договор № 60/10.07.2020 г с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на улица „Клокотиш“ в град Годеч““, сключени между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ ХОЛД” ЕООД,
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
I. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по улица "Борова гора" в град Годеч, част от улица "Грънчарица" в град Годеч,  улица "Детелина" в град Годеч,  улица "Петрохан" в град Годеч, улица "Поляница" в град Годеч, улица "Сохая" в град Годеч, улица „Клокотиш“ в град Годеч и прилежащата тротоарна площ  за времето от 15.05.2021 г. до приключване на ремонтните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.

Вижте Заповед №198 ТУК:
======================================