ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

дата на публикуване:
  09.09.2013 

Изтеглете:  Решение за публикуване

Изтеглете:  Обявление за обществена поръчка

Изтеглете:  Документация за участие

Уточнения към писмо изх. № 08-00-874/12.08.2013г.

 

Вижте информацията в приложените файлове.

РЕШЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ"Христо Ботев" гр.Годеч 2) ОДЗ"Юрий Гагарин" гр.Годеч"