Текущи процедури

Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч"

Oтварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени ще се състои на 10.01.2014г. от 11:00 часа

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника"

дата на публикуване: 21.12.2013

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"
www.prsr.government.bg

Обществена поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, включващи изработване и отпечатване на рекламни дипляни и информационни табла за проект:

дата на публикуване: 11.12.2013г.

Настоящата Публична покана заменя Публична покана с изх. номер /АОП/ 08.00-1320 от 06.12.2013г.

Община Годеч, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предметизбор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, включващи изработване и отпечатване на рекламни дипляни и информационни табла за проект:"Осигуряване на информираност на проекти „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. по мярка 321 на ПРСР за 2007 - 2013 г. и"Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г.по мярка 313 на ПРСР за 2007 - 2013 г.

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 «а» от ЗОП

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Юрий Гагарин”- гр.Годеч и домашен социален патронаж към Община Годеч, Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 «а» от ЗОП с предмет :
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН” – ГР. ГОДЕЧ И „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” КЪМ ОБЩИНА ГОДЕЧ”

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет

Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Извършване на консултантска услуга относно управление и мониторинг на проекти:  „Реконструкция  и зграждане на  спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. и "Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.