ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725582                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:   

"Избор на проектант за изготвяне на технически проекти: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проекти финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725582            

2. Решение АОП - 725581                    

3. Документация и образци                 

4. Приложения                                     

5. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"          

6. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”            

7. Техническо задание - РЕМОНТ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН"                                                    

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9052045                                                          публикувано на: 04 Април 2016

ПРЕДМЕТ:  
“ Избор на изпълнител за изготвяне на Работни инвестиционни проекти за обекти на територията на община Годеч, както следва:
Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO3134 - / SFO3132,Туден-Разбоище/ - III-813    с дължина - 1,8 км”;
Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO1122 -  III-8132 – Ропот-Връдловци-Станинци  с дължина – 9,0  км”;
Обект 3: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO2124 -  II-81 – Бучин проход – Гинци – Бракьовци  с дължина – 3,5  км”. ”

1. Покана в АОП - 9052045            

2. Заглавна страница                     

3. Документация за участие            

4. Задание SFO1122                 

5. Задание SFO2124                 

5. Задание SFO3134                

7. Образци на документи        

8. Методика за оценка             

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 9051977                                                           публикувано на: 01 Април 2016

 

ПРЕДМЕТ:    “ Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

1. Покана в АОП - 9051977                 

2. Документация за участие            

3. Образци на документи               

4. Договор - проект                          

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 713374                                                           публикувано на: 12 Февруару 2016

ПРЕДМЕТ:    “ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Годеч”

1. Обявление в АОП-713374  

2. Решение АОП-713372 

3. Документация и образци

4. Обследване на техн. характеристики 

5. Обследване на енерг. ефективност

 

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9050201                                                            публикувано на: 08 Февруару 2016

ПРЕДМЕТ:   “Строително - ремонтни и строително - монтажни работи, представляващи ремонт на административната сграда на Община Годеч”

1. Покана в АОП - 9050201

2. Документация за участие

3. Образци на документи