Текущи процедури

Обществена поръчка 033-16 от 12.04..2016 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 727807                                  публикувано на: 13.04.2016

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф.д-р Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч” и проект Обект № 3: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

1. Обявление АОП-727807             

2. Решение АОП-727804            

3. Документация и образци                 -    спряна за изтегляне  -  19 Април 2016 12:46

4. Приложения                                      

5. Техническа спецификация         

6. Договор - проект                                   -    спрян за изтегляне  -  19 Април 2016 12:46

7. Решение АОП-промяна                  -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

8. Документация променена             -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

9. Договор - проект променен            -   публикувано на: 19 Април 2016 12:46

 

Обществена поръчка НЧ-002 от 06.04.2016 - възложител НЧ "Н.Й.Вапцаров 1899"

Към цялата документация

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

публична покана с ID 9052143                                                       публикувано на: 06 Април 2016

ПРЕДМЕТ: “Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Краен срок за подаване на оферта:  16:00 часа на 15.04.2016 г.

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

1. Покана в АОП - 9052143                  

2. Документация за участие                 

3. Образци на документи                      

4. Договор - проект                              

Обществена поръчка 032-16 от 05.04..2016 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725635                                  публикувано на: 05.04.2016

ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” и проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане

 

1. Обявление в АОП-725635                          

2. Решение АОП-725633                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                             

5. Техническа спецификация                       

Обществена поръчка 031-16 от 05.04..2016 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725622                                  публикувано на: 05.04.2016

 

ПРЕДМЕТ:
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725622                        

2. Решение АОП-725619                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                              

5. Техническо задание                                 

Обществена поръчка 030-16 от 05.04..2016 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725595                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:
   "Избор на проектант за изготвяне на технически проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1.Обявление в АОП-725595                      

2. Решение АОП-725589                            

3. Документация и образци                       

4. Приложения                                          

5. Техническо задание