ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

публична покана с ID 9052143                                                       публикувано на: 06 Април 2016

ПРЕДМЕТ: “Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Краен срок за подаване на оферта:  16:00 часа на 15.04.2016 г.

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

1. Покана в АОП - 9052143                  

2. Документация за участие                 

3. Образци на документи                      

4. Договор - проект                              

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725635                                  публикувано на: 05.04.2016

ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” и проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане

 

1. Обявление в АОП-725635                          

2. Решение АОП-725633                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                             

5. Техническа спецификация                       

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725622                                  публикувано на: 05.04.2016

 

ПРЕДМЕТ:
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725622                        

2. Решение АОП-725619                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                              

5. Техническо задание                                 

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725595                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:
   "Избор на проектант за изготвяне на технически проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1.Обявление в АОП-725595                      

2. Решение АОП-725589                            

3. Документация и образци                       

4. Приложения                                          

5. Техническо задание                               

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725582                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:   

"Избор на проектант за изготвяне на технически проекти: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проекти финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725582            

2. Решение АОП - 725581                    

3. Документация и образци                 

4. Приложения                                     

5. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"          

6. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”            

7. Техническо задание - РЕМОНТ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН"