ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Открита Процедура                                               публикувано на: 14.07.2017г.

ПРЕДМЕТ: „ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”-VІ етап

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.08.2017г.

Решение - АОП 
Обявление - ID 796195
Работен проект
Образци за изтегляне 
Документация за участие
====================================

Към цялата документация

 

Публично състезание                                                            публикувано на: 07.06.2017г.
Процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на хранителни продукти  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  28.06.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  29.06.2017г.

Решение - ID 790652 
Обявление - ID 790653
Договор - проект

Образци за изтегляне
Документация за участие

==========================================================

Към цялата документация

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

1. Решение АОП 
2. Покана
3. Договор - проект
4. Образци за изтегляне

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне                         

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне